Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
rehabilitation

rehabilitation

แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบลีน (Lean Management) ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หัวข้อ การนำ Google Site มาประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดการใช้ทรัพยากร

 

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงได้มีการจัดทำ KM หัวข้อ การส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยการจัด KM ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดในการส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการที่แผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ถูกต้อง

คลิกเพื่อดูสรุปผลการทำ KM

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 6

อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 037-395085-6 ต่อ 60604

 button-1187460 960 720 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ขึ้นปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้มีการเข้าศึกษาดูงานการให้บริการรักษาของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้ง แผนกกายภาพบำบัด แผนกกิจกรรมบำบัด แผนกกายอุปกรณ์ แผนกนวดแผนไทย และห้องหุ่นยนต์ฝึกเดิน

20190131 130037 20190131 131557
20190131 131626 20190131 132356
20190131 132840 20190131 133347

20190131 133505 20190131 133512
20190131 132939 20190131 133115

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดกิจกรรม Lean management  ในหัวข้อ

"ทบทวนการติดต่อทางโทรศัพท์ภายในของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน"

click

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดโครงการ Healthy DM Foot Day ครั้งที่

ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติชั้น G และ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

การเกิดแผลที่เท้าและทักษะในการดูแลสุขภาพเท้า

IMG 9891 IMG 9892
26815320 653606428096937 4222164637553817121 n IMG 9894
IMG 9893 26992218 653607151430198 6245163938971084967 n

IMG 9844 IMG 9845

 

พญ.วันปณิธาน สุดเสน่หา อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

และทีมนักกายภาพบำบัด ได้ร่วมบรรยายและสอนฝึกปฏิบัติ

ในหัวข้อ รู้ทันเมื่อประจันหน้ากับโรคเรื้อรัง

ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย

ที่จัดโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23. กุมภาพันธ์ 2560

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว

Image

Image-1

Image-3 Image-2

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART

ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562  click

 

 

ได้รับเกียรติจาก คุณทัศนีย์ ลิมปิโสภณ ในการให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันการติดเชื้อ

ได้จัดโครงการพาน้องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เปิดโอกาสการเรียนรู้ในพัฒนาการทุกด้าน