Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM เรื่อง การส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงได้มีการจัดทำ KM หัวข้อ การส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยการจัด KM ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดในการส่งต่อผู้ป่วยมายังแผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการที่แผนกต่างๆในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ถูกต้อง

คลิกเพื่อดูสรุปผลการทำ KM

Last modified on วันพฤหัสบดี, 01 สิงหาคม 2562 08:12