Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ผลงานดีเด่น Featured

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: home1

ผลงานดีเด่น
- รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการดีเลิศ ประจำปี 2550

- อ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตดีเด่น ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ

- รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประเภท CQI บนเวที (กลุ่มงานทีมนำทางคลินิกและทีมระบบงานสำคัญ) เรื่อง การสร้างมาตรฐานในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ปี 2555

- รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประเภท CQI บนเวที (กลุ่มงานทีมนำทางคลินิกและทีมระบบงานสำคัญ) เรื่อง การรักษาแผลเรื้อรังที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โดยการใช้เฝือกแบบสัมผัสทุกสัดส่วน (Total contact cast) ในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ปี 2556

- รางวัลพื้นที่ 5ส ดีเด่น ประเภทหน่วยงานสนับสนุน ในปี 2554และ 2555

Last modified on วันพุธ, 27 มีนาคม 2556 06:53
admin

Administrator