Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

เกี่ยวกับภาควิชา (About-US) Featured

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: home1

                   ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มจัดตั้งโดยเริ่มต้นจัดตั้งเป็นสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2550 โดยมี อ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล เป็นหัวหน้าสาขาวิชาคนแรก และพัฒนามาเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปี พ.ศ.2553 โดยมี อ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเมื่ออาจารย์ได้รับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเมื่อ 1 ตุลาคม 2555 ได้แต่งตั้ง อ.พญ.ปภานุช ภัทรพนาวัน เป็นหัวหน้าภาควิชาคนต่อมา
              ด้านการเรียนการสอนเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฐานการเรียนที่วชิรพยาบาล และสอนร่วมอยู่ในรายวิชาออร์โธปิดิกส์ โดยมี อ.นพ.วศิน กุลสมบูรณ์ เป็นผู้สอนในระยะแรก หลังจากที่มีการย้ายฐานการเรียนการสอนมา ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทางคณะได้ประสานงานกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2546 ช่วยสอนในหัวข้อของเวชศาสตร์ฟื้นฟู และได้ย้ายมาให้กับงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ ในปี พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2549   และหลังจากที่  อ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ได้สำเร็จการศึกษาด้าน          เวชศาสตร์ฟื้นฟู จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2549 จึงได้กลับมาจัดการเรียนการสอนเองที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปีการศึกษา 2553   ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาบังคับเลือก และแยกสอนออกมาจากรายวิชาออร์โธปิดิกส์ 1 สัปดาห์และตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาบังคับของนิสิตแพทย์

 

Last modified on วันอังคาร, 26 มีนาคม 2556 10:40
admin

Administrator