Tuesday, 07 07th

Last update07:15:13 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานประกันคุณภาพ

คู่มือ Download

admin

**เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA**

 

  icon click
**เกณฑ์คุณภาพการศึกษา สกอ**     icon click
**เกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ EdPEx**     icon click

**คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร** 

Tier 1 & Tier 2

 

  icon click

**คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับคณะ**

Queue 1 & Queue 2

 

  icon click

**คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2562**  icon-new   icon click
**คู่มือการใช้งานระบบรายงานการประเมินตนเอง (E-SAR) ปีการศึกษา 2562 **  icon-new   icon click
**คู่มือการประกันคุณภาพ ระดับสำนักงานคณบดี**     icon click
     

 

 

มคอ/TQF

admin

มคอ.1 download1
มคอ.2 download1

องค์ประกอบที่ 2

admin

(ตัวบ่งชี้  มศว  ภ 2.2)  ---  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายใน

Click Icon

 

ข้อมูลหน่วยงาน

admin

ชื่อหน่วยงาน

       งานบริหารระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ตั้ง

       ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

วิสัยทัศน์

       เป็นกลไกที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 พันธกิจ
         1.มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
       2.มุ่งพัฒนากลไกและกระบวนการด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐาน ของการประเมิน และสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา
       3.มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 
 
You are here: Home Home