Saturday, 11 23rd

Last update03:45:22 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานประกันคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์โครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

suky

  overall edpex criteria for executive 4   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 หัวข้อ ''Overall EdPEx Criteria for Executive'' วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

Read more...

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561

suky

 

 10 sar edit

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คลิกที่นี่

Read more...

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการจัดอบรมด้านประกันคุณภาพ

suky

pc qa servey ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน บุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการจัดฝึกอบรมด้านประกันคุณภาพ

Read more...

You are here: Home Home