Tuesday, 07 07th

Last update07:15:13 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานประกันคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์โครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

suky

  overall edpex criteria for executive 4   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 หัวข้อ ''Overall EdPEx Criteria for Executive'' วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

Read more...

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561

suky

 

 10 sar edit

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คลิกที่นี่

Read more...

องค์ประกอบที่ 1

admin

 (ตัวบ่งชี้ 1.3) --- แบบฟอร์ม  **ดาวน์โหลด
 (ตัวบ่งชี้ 1.4)  --- แบบฟอร์ม  **ดาวน์โหลด
 ( ตัวบ่งชี้ 1.5) --- แบบฟอร์ม  **ดาวน์โหลด
 ( ตัวบ่งชี้ 1.6) --- แบบฟอร์ม  **ดาวน์โหลด
 ( ตัวบ่งชี้ 1.7) --- แบบฟอร์ม  **ดาวน์โหลด

องค์ประกอบที่ 6

admin

รอข้อมูล

ทอลอง

suky

16-6-61-11ทดลองงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

Read more...

You are here: Home Home