Saturday, 11 23rd

Last update03:45:22 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานประกันคุณภาพ

ข้อมูลหน่วยงาน

admin

ชื่อหน่วยงาน

       งานบริหารระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ตั้ง

       ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ เลขที่ 62 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

วิสัยทัศน์

       เป็นกลไกที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 พันธกิจ
         1.มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
       2.มุ่งพัฒนากลไกและกระบวนการด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐาน ของการประเมิน และสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา
       3.มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 
 

ขั้นตอนระบบงาน

admin

 

DL
 ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
You are here: Home Home