Tuesday, 07 07th

Last update07:15:13 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานประกันคุณภาพ

EdPEx

admin

ประมวลภาพกิจกรรม

Read more...

การมีส่วนร่วมของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ SMART

suky

smart การมีส่วนร่วมของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ SMART
ประจำปีงบประมาณ 2560 -2562 ของงานบริหารระบบคุณภาพ
เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์
'' คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในประเทศ และระดับนานาชาติ ''
 Click

SAR สำนักงาน

admin

 รายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลด

 รายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

You are here: Home Sample Data-Articles