Saturday, 09 18th

Last update03:51:54 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

กิจกรรม/โครงการ

 

ปี 2564
161 ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
61 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8
221
 11  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2563
1 โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2563
3111 การประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
201 "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)"
191
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
 34 โครงการสัมมนางานประกันคุณภาพการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ตามแนวทางเกณฑ์คุณการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 281 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรที่ผ่านการประเมินโครงการพัมนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200" (รูปแบบออนไลน์)
7777 รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 1/2564
22 คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Tools Training หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
f55 งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ประจำปี 2564
 91  โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “การพัฒนาการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ ระดับภาควิชา และหน่วยงาน” (รูปแบบออนไลน์) ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 452641  กิจกรรม Tools Training (Workshop) หัวข้อ การเขียนเล่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing EdPEx200) ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
1  รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 1/2564
ปี 2563
81263   เข้าร่วมกิจกรรม : Tools Training (Workshop) หัวข้อ การส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx200)
 D1  ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบออนไลน์ (Online Data Center)
66 โครงการประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563
 119063819 2005793876211512 1490509267882252144 o ประชุม คกก บริหารงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2563 คกก บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2563 และ คกก การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563
 12363

ประชุม คกก บริหารงานประกันคุณภาพ และ คกก บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563  วันที่ 12 มีนาคม 2563

258631

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะพละศึกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2563

 7892 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมเครือข่าย 4 สถาบัน ครั้งที่ 3/2563
 208631  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการวันประกันคุณภาพ (MEDSWU QA Day) ประจำปี 2563
 202011  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบโล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2562
ปี 2562

 

 060163

โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพสี่สถาบันคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 6 มกราคม 2563

 3 10 62 1

โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสี่สถาบันคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

 28 8 62 1

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบโล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา ปกศ 2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2562

 8 8 62 3

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (Quese 3 :EdPEx) วันที่ 8 สิงหาคม 2562

 25 7 62 1

ประชุม คกก บริหารงานประกันคุณภาพ และ คกก บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กรกฏาคม 2562

 11 7 62 1

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา ปกศ 2561 วันที่ 11 กรกฏาคม 2562

 4 7 62 1

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานคณบดี ปกศ 2561 วันที่ 4 กรกฏาคม 2562

 27 28 edpex 4

โครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 หัวข้อ Ovreall EdPEx Criteria for Executive ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 

 10 6 62 2

โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ปกศ 2561 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

 221

ข้าร่วมกิจกรรมเแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดสอบนิสิตแพทย์ ชั้น พรีคลินิก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

 241

ข้าร่วมประชุมเครือข่าย 4 สถาบันเกี่ยวกับตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 km2261

 โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง วันที่ 22 เมษายน 2562

 piccc

ศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบโล่พร้อมประกาศนียบัตรโครงการ MEDSWU QA Day ระดับภาควิชา ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

 251

ระชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ครั้งที่1/2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 

 km18

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ระหว่างงานพัฒนาศักยภาพนิสิต และงานคลังและพัสดุ ในหัวข้อ การรับบริจาคสำหรับทุนการศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2562 

 25262

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx หมวด 3 ลูกค้า โดย รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ พร้อมด้วยทีมฝ่ายประกันคุณภาพ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดยคณะพลศึกษา

 qa day 20.1

ครงการวันประกันคุณภาพ MEDSWU QA Day ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยงาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 qa day 18.1

โครงการวันประกันคุณภาพ MEDSWU QA Day  ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับภาควิชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 aunqa 1

อบรมให้ความรู้ในการบริหารหลักสูตรสู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

231162 

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ อบรมการจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23 มกราคม 2562

444 

 งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานตามระบบ Lean'' หัวข้อ Lean Manangement in practice วันที่ 10 มกราคม 2562 

ปี 2561

 

 pic wfme 111

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัตเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการMEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 หัวข้อ WFME For Postgraduate Medical Education วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

 pic 15

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกาาภายใน ระดับภาควิชา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 pic 14

องคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ทีมประกันคุณภาพ ร่วมกิจกรรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561

pic 1 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ครั้งที่1/2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 41039149 234216497440789 8567659036177072128 n

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ทีมประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่งานวิจัย ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Quality Fair ณ รพ.ศิริราช ในวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561

 timeline 25610823 192145

พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่ภาควิชา รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ภาควิชาที่ได้รับรางวัลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561

38496499 204971247031981 8786887163535949824 n 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561

lean 1 

ครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ '' การนำระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 16-6-61-11 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ปกศ 2560 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 11-6-61 11 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 6-7-61 11

ครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณบดี ปกศ 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

 36041274 161091334753306 5019996602069155840 n

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา อณูชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2561

 timeline 25610618 142426

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

 S 7225455

โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2561

234

 

การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)”
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

Image-8

การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 24 ม.ค.61

thumbnail DSC 6040 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award : TQA)

วันที่ 4 มกราคม 2561

ปี 2560

 

S 6217763

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต(สาขาตจวิทยา)
วันที่ 25 ก.ค.60

20157176 550977038359877 5820554951138363820 o

โครงการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ( KM Awards )
ประจำปีงบประมาณ 2560
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

S 5873690

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาชีวภาพการแพทย์)
วันที่ 12 ก.ค.60

S 6135824

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สาขาอณูชีววิทยา)
วันที่ 7 ก.ค.60

1111 

 

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เรื่อง “ตามล่าหาขุมทรัพย์การจัดการความรู้ (KM)” วันที่ 19 เมษายน และ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์

 

16112784 1070877139724687 6625631325268457891 o

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง ''การจัดการความรู่้ : จากปัจจุบันสู่..อนาคต" 
วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 และห้องเรียน
ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์
 

           ปี 2559

 

 7.1

 

 

ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันคณะแพทยศาสตร์
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 2

กิจกรรมประชุมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมแพทยศาสตรศึกษา

ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์(รพ.ชลประทาน)

 EdPex-One-page-V.1 

 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

ปี 2558  
12022462 310391499085100 141562407354952757 o 

โครงการอบรม เรื่อง การนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพใน
วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 11.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นรูม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์

IMG 5790 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วันที่ 4-6 ส.ค.58
 ณ ห้อง ประชุม 2A ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์
IMG 5322 โครงการประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ 22 ม.ค.58
 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์

 

 

You are here: Home กิจกรรม/โครงการ