Saturday, 07 31st

Last update08:17:54 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานประกันคุณภาพ

การมีส่วนร่วมของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ SMART

smart การมีส่วนร่วมของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ SMART
ประจำปีงบประมาณ 2560 -2562 ของงานบริหารระบบคุณภาพ
เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์
'' คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในประเทศ และระดับนานาชาติ ''
 Click

You are here: Home Sample Data-Articles การมีส่วนร่วมของบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ SMART