Friday, 11 22nd

Last update03:45:22 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

องค์ประกอบที่ 1

-     (ตัวบ่งชี้ มศว ภ1.4,1.2,1.3) --- รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (ช่วง มีนาคม - กรกฎาคม 57)

-        ---   รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (ช่วงสิงหาคม 57 - มกราคม 58)

-        ---  รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (ช่วง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 58)

     (ตัวบ่งชี้ 1.1)   ---   รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม / อบรมแพทยศาสตรศึกษา  (ช่วง มีนาคม 2557 – มีนาคม 2558)

    ( ตัวบ่งชี้ 1.1)   ---  รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม / อบรมแพทยศาสตรศึกษา (พรีคลินิก)  (ช่วง มีนาคม 2557 – มีนาคม 2558)

-   ( ตัวบ่งชี้ 1.2)   ---    สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

You are here: Home ข้อมูลส่วนกลาง องค์ประกอบที่ 1