Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ตารางสอน

Posted by in: home1

 

ตารางสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 2 ประจำปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์ มศว
รายวิชาจิตเวชศาสตร์ (จว 401) และรายวิชาจิตเวชศาสตร์ทางคลินิก (จว 411) แก้ไข 20 ธ.ค.59

ตารางสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 3 ประจำปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์ มศว
รายวิชาจิตเวชศาสตร์ (จว 401) และรายวิชาจิตเวชศาสตร์ทางคลินิก (จว 411) 

ตารางสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์ มศว
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องตามหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา ดังนี้

รายวิชา จว 301 (PC 301) 2 (2-0)                                                                                           
             - ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค/ ภาวะ / กลุ่มอาการทางจิตเวชที่พบบ่อยและ / หรือมีความสำคัญในประเทศไทยที่มักเป็นสาเหตุของอาการสำคัญหรือปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์

รายวิชา จว 501 (PC 501) 2 (2-0)

              - ต้อง มีความรู้ สามารถให้การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค / ภาวะ / กลุ่มอาการทางจิตเวชที่พบบ่อยและ / หรือมีความสำคัญในประเทศไทยที่มักเป็นสาเหตุของอาการสำคัญหรือปัญหาที่นำผู้ ป่วยมาพบแพทย์ รักษา ฟื้นฟูสภาพ ให้คำแนะนำและป้องกันได้เหมาะสมและทันท่วงที ตามสถานการณ์และสถานภาพ
              - ต้องรู้ข้อบ่งชี้ของการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางจิตเวช

รายวิชา จว 511 (PC 511) 2 (0-2)
             - ฝึกตรวจวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค ผู้ป่วยจิตเวชในกลุ่มที่พบได้บ่อย ๆ และสามารถให้การรักษาเบื้องต้น ฟื้นฟูสภาพ ให้คำแนะนำและป้องกันได้เหมาะสมและทันท่วงทีตามสถานการณ์และสถานภาพ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

      ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์  ในปี  พ.ศ.  2529    มีสำนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่ ตึกอุบัติเหตุชั้น 2  วชิรพยาบาล  ถนนสามเสน  เขตตุสิต  กรุงเทพมหานคร  หัวหน้าภาคคนแรกคือ    นายแพทย์มาโนช  ลีโทชวลิต  เป็นอายุรแพทย์ของวชิรพยาบาล ต่อมาในเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2546   ได้ย้ายสำนักงานของภาควิชามาปฏิบัติงานที่ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ถนนรังสิต – นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารงานภายในภาควิชา ตามรายนามต่อไปนี้

1. นายแพทย์มาโนช  ลีโทชวลิต    พ.ศ.2529 - 2545

2. รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงวันเพ็ญ  ธุรกิตต์วัณณการ          พ.ศ.2545 - 2549

3. รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงสุจิรา  จรัสศิลป์  พ.ศ. 2549 - 2553

4. รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงวันเพ็ญ  ธุรกิตต์วัณณการ          พ.ศ.2553  - 2557

5. รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงวันเพ็ญ  ธุรกิตต์วัณณการ          พ.ศ.2557  - 2561

6.แพทย์หญิงศันสนีย์ นิซู                                                          1 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน


ปรัชญา

"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"  ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า "Education is Growth" และตรงกับภาษาบาลีว่า "สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา"    

เจริญงอกงามด้วย อารยวัฒิ 5 ประการ

1. งอกงามด้วยศรัทธา          งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน 

2. งอกงามด้วยศีล               งอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง 

3. งอกงามด้วยสุตะ             งอกงามด้วยการสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา 

4. งอกงามด้วยจาคะ            งอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 

5. งอกงามด้วยปัญญา          งอกงามในการดำรงชีวิต คิด และทำด้วยปัญญา 

วิสัยทัศน์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์เป็นภาควิชาที่จัดการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางการแพทย์ พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์  และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ทางจิตเวชในระดับสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรม

2. ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวม    ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

3. ผลิตงานวิจัยพื้นฐาน ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้มาตรฐานสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

4. มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

5. มีการประกันคุณภาพ และระบบตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล

 

การบริหารและผลงานของภาควิชา

งานด้านการเรียนการสอน

 ภาควิชาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

- รายวิชาจิตเวชคลินิก (จว 301)  2 หน่วยกิต

- รายวิชาจิตเวชศาสตร์ (จว 401)  2 หน่วยกิต

- จิตเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก (จว 411) 2 หน่วยกิต

รวมทั้งหมด 6 หน่วยกิต