Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดลำดับคิว คลิกที่ีนี่

การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ระบบนัดผู้ป่วยใหม่ คลิกที่นี่

การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  12 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่
-
 
การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ผู้ป่วยนอนไม่หลับ คลิกที่นี่
(3 ตุลาคม 2560)
-
 
การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ผู้ป่วยนอนไม่หลับ คลิกที่นี่
- การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง 
Flow Chart นอนไม่หลับ  คลิกที่นี่

- การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การบำบัดคู่สมรส คลิกที่นี่

- การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ ? คลิกที่นี่

- ที่มาของปัญหาการวิจัย 
คลิกที่นี่

- Lean Management ทะเบียนออนไลน์  คลิกที่นี่ 

- Lean Management การลดขั้นตอนการนัดตรวจสุขภาพจิตของ นร.กพ คลิกที่นี่
- เอกสารการสอน ออนไลน์ คลิกที่นี่

Lean Management แบบประเมินการสอนออนไลน์   คลิกที่นี่