Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

บุคลากร (Staff)

 

05

หัวหน้าภาควิชา

ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล MD, MPH, PhD
ตำแหน่ง อาจารย์01

รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ MD, MPH
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

Kittipong2

หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิค

ผศ.ดร.นพ.กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ MD, MBA, PhD
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์07

หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ

ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธ์ MD
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


06

หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์

ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล MD
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09-1

หัวหน้าหน่วยแพทย์ทางเลือก

ผศ.พญ.ลัคนา ฤกษ์ศุภผล MD, MBA
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08

Dr. Alfredo Villarroel BS, MS, PhD
Physiology13

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นพ.ชวินทร์  สุวรรณฉัตรชัย MD,FRCOST,MScHE, MPA,SIC
ตำแหน่ง 
อาจารย์ tnanticha

ดร.พญ.นันทิชา   คมนามูล MD, PhD
ตำแหน่ง อาจารย์

 

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา  
 kik นางสาวนงลักษณ์  ปั้นเงิน
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

wi

นางสาววิชุดา  รุ่งกำจัด
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร