Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การออกนิเทศงานของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 โดย ดร.นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล และ อาจารย์พิเศษ ณ โรงพยาบาลชุมชน ได้แก่(โรงพยาบาลธัญบุรี,โรงพยาบาลหนองเสือ,โรงพยาบาลลำลูกกา,โรงพยาบาลบ้านนา และโรงพยาบาลแก่งคอย)

เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

 

486082  486531
 486524  486087
              486088

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว

 

             การจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคสนามของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 1 (วช 281) ประชุมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว โดยมี กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านพร้าว , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองรี , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางกระบือ , อสม. ตำบลบ้านพร้าว และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

 

 dsc07745  dsc07752
 dsc07610  dsc07625

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481)

มีการนำเสนอผลงานการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย วิทยากรจากภายนอก เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะกับนิสิตทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งมีนายแพทย์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม พี่เลี้ยงของแต่ละอำเภอเข้าร่วมฟังการนำเสนอ ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

    img 1839

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมได้มีการจัดประชุมจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ปี 4  ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลธัญบุรี ,โรงพยาบาลหนองเสือ ,โรงพยาบาลลำลูกกา ,โรงพยาบาลบ้านนา ,โรงพยาบาลแก่งคอย และ โรงพยาบาลหนองแค

ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ชั้น 8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

 

   img 1288
   img 1291

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมได้มีการจัดประชุมจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ปี 6  ร่วมกับ

สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลบางไทร และ โรงพยาบาลอุทัย

ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   img 0302   img 0319
   img 0296   img 0298

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมได้มีการจัดประชุมจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ปี 6

ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โรงพยาบาลองครักษ์ และ โรงพยาบาลบ้านนา

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

               

img 0154 img 0222

img 0145

img 0166
img 0226

 

อาจารย์นิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 4  (วช 481)

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

ณ โรงพยาบาลชุมชนได้แก่ โรงพยาบาล ธัญบุรี ,ลำลูกกา ,หนองเสือ ,บ้านนา และ แก่งคอย

 

50641958 584379075320388 4847668525445152768 n 50730774 585477371913988 9135216536024252416 n
50739377 1462734533857635 2018896987197276160 n 50767668 2327343290831979 3485170574051770368 n
50797031 2283713878584442 1998644919316512768 n 51032913 601055157020523 2936866570778968064 n

รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481) ประจำปีการศึกษา 2561 

นิสิตแพทย์ปี 4 ออกฝึกเวชปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลชุมชน ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.62 - 31 ม.ค.62

 

s 9117719 s 3801101
s 3801099 s 2719748
s 4710509 0  517176

รายวิชา  เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 1 (วช 281) ประจำปีการศึกษา 2561

การคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน ตำบลป่าขะ ของนิสิตแพทย์ปี 2

 

 

ฝึกภาคสนาม

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 (วช 481) ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

1 2
3 5
 6  7
 8  9
10 12