Wednesday, 08 05th

Last update04:30:03 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานนโยบายและแผน

ข้อตกลงขอใช้บริการ

Fruit Shop Webmaster

Noodle3Connectionข้อตกลงงานนโยบาย สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Click!       

ภาระหน้าที่

Fruit Shop Webmaster

ภาระหน้าที่

              งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนศึกษาวิเคราะห์วิจัย ประสานแผน
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน่วยงานย่อย
1.หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1จัดทำแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
1.2รวบรวมงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนกลยุทธ์ของคณะเสนอกองแผนงาน
1.3เสนอแนะหน่วยงานให้ปรับเปลี่ยนแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับเข้ากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา นโยบายของคณะมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.4 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตของคณะตลอดแผน (Unit cost)
1.5 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์เป็นรายไตรมาส
1.6 สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์
1.7 รวบรวมโครงการและนาเสนองบประมาณเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ แก่สังคม
1.8 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีของคณะฯทุกหมวดรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสาขาขาดแคลน และเงินรายได้
2.2 รวบรวมการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได้ จำแนกตามแผน/โครงการ และหมวดเงินของคณะฯ
2.3 ดาเนินการเสนอของบประมาณกลางปีทุกหมวดรายจ่าย
2.4 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ และรายจ่ายจริงประจาปีงบประมาณ
2.5 ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณประจาปี คณะแพทยศาสตร์
2.6 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
3.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนิสิตสอบตรง เสนอในรูปเปรียบเทียบประจาปีการศึกษาที่ผ่านมากับปีการศึกษาปัจจุบัน
3.2 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรายวิชาที่เปิดสอนจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกภาควิชา เสนอในรูปหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาปีการศึกษา
3.3 จัดทำรายงานข้อมูลนิสิตใหม่ ผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 รวบรวมข้อมูลอาจารย์ข้าราชการไปศึกษาอบรมดูงานปฏิบัติงานวิจัยและประชุมทั้งในและต่างประเทศ
3.5 จัดทารายงานประจาปี
3.6 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.หน่วยงานวางแผนบุคลากร
4.1 สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากรของภาควิชาเสนอในรูปการวิเคราะห์ตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ กองแผนงานได้กำหนดให้แต่ละปีงบประมาณดาเนินการขอกาหนดเพิ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ
4.2 ดำเนินการขอตั้งอัตราเพิ่มใหม่ประจาปีงบประมาณ
4.3 วิเคราะห์การใช้อัตราว่าง อัตราเกษียณอายุ
4.4 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

admin

 

คณะแพทยศาสตร์  ศูนย์การแพทย์ฯ   
1 PAon  นางสาวนิตยา ขวัญสุวรรณ

MISS NITTAYA  KHANSUWAN

 

ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

HEAD OF POLICY AND PLANING

 

Curriculum Vitae

 2 fah

นางสุมาลี รื่นสุข

MRS. SUMALEE  REUNSUK

 

ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

  HEAD OF POLICY AND PLANING 

  Curriculum Vitae

 


8pui

นางสาวรสสุคนธ์ อ้วนผักไหม

MISS ROTSUKHON AUNPAKMAI

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

PLAN AND POLICY ANALYST

 

Curriculum Vitae

 4aui.p  นางสาวพาณาวรรณ ภู่สี

MISS PANAWAN  POOSI

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

PLAN AND POLICY ANALYST

 

Curriculum Vitae

5 Busaya  นางสาวบุษยา  โฉมฉิน

MISS BUSAYA  CHOMCHIN

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

PLAN AND POLICY ANALYST

 

Curriculum Vitae

         6 aom  นางสาวสุรีพร กุลมณี

MISS SUREEPORN  KUNMANEE

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

PLAN AND POLICY ANALYST

 

Curriculum Vitae

    

   ผู้ปฏิบัติงานร่วม

      ระหว่าง

  คณะแพทยศาสตร์

        และ

  ศูนย์การแพทย์ฯ

7kung

นางสาวอรุณี จันทร์แสง

MISS ARUNEE  JUNSEANG

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

GENERAL ADMINISTRATION OFFICER     

 

Curriculum Vitae      

28109778 10156165719477220 1298196590 n

นางปาณิศา อัคมโภคาสิน

MRS. PANISA AKKAMAPOKASIN

 

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

OPERATIONAL  LEVEL

 

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

นางสาวนิตยา ขวัญสุวรรณ

MISS NITTAYA  KHANSUWAN

 

ตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน 

HEAD OF POLICY AND PLANING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategories

You are here: Home Home