Tuesday, 09 21st

Last update04:47:06 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ภาระหน้าที่

ภาระหน้าที่

              งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนศึกษาวิเคราะห์วิจัย ประสานแผน
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน่วยงานย่อย
1.หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1จัดทำแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
1.2รวบรวมงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้าแผนกลยุทธ์ของคณะเสนอกองแผนงาน
1.3เสนอแนะหน่วยงานให้ปรับเปลี่ยนแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับเข้ากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา นโยบายของคณะมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.4 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตของคณะตลอดแผน (Unit cost)
1.5 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์เป็นรายไตรมาส
1.6 สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์
1.7 รวบรวมโครงการและนาเสนองบประมาณเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ แก่สังคม
1.8 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีของคณะฯทุกหมวดรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสาขาขาดแคลน และเงินรายได้
2.2 รวบรวมการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได้ จำแนกตามแผน/โครงการ และหมวดเงินของคณะฯ
2.3 ดาเนินการเสนอของบประมาณกลางปีทุกหมวดรายจ่าย
2.4 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ และรายจ่ายจริงประจาปีงบประมาณ
2.5 ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณประจาปี คณะแพทยศาสตร์
2.6 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
3.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนนิสิตสอบตรง เสนอในรูปเปรียบเทียบประจาปีการศึกษาที่ผ่านมากับปีการศึกษาปัจจุบัน
3.2 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรายวิชาที่เปิดสอนจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกภาควิชา เสนอในรูปหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาปีการศึกษา
3.3 จัดทำรายงานข้อมูลนิสิตใหม่ ผู้สาเร็จการศึกษา
3.4 รวบรวมข้อมูลอาจารย์ข้าราชการไปศึกษาอบรมดูงานปฏิบัติงานวิจัยและประชุมทั้งในและต่างประเทศ
3.5 จัดทารายงานประจาปี
3.6 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.หน่วยงานวางแผนบุคลากร
4.1 สำรวจความต้องการอัตรากำลังบุคลากรของภาควิชาเสนอในรูปการวิเคราะห์ตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ กองแผนงานได้กำหนดให้แต่ละปีงบประมาณดาเนินการขอกาหนดเพิ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ
4.2 ดำเนินการขอตั้งอัตราเพิ่มใหม่ประจาปีงบประมาณ
4.3 วิเคราะห์การใช้อัตราว่าง อัตราเกษียณอายุ
4.4 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

You are here: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน ภาระหน้าที่