Tuesday, 09 21st

Last update04:47:06 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

เอกสารคุณภาพ

 KM

          

คลิกที่นี่
เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ของภาควิชา/หน่วยงาน (ส.ค. 63- ม.ค. 64)
คลิกที่นี่ เรื่อง ประสิทธิภาพการติดตามการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ส.ค. 62- ม.ค. 63)
คลิกที่นี่ เรื่อง ลดความซ้ำซ้อนของการเสนอคำขอตั้งงบลงทุน  (ก.พ.- ก.ค. 62)
คลิกที่นี่ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS (ส.ค. 61 - ม.ค. 62)
คลิกที่นี่ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS (ก.พ.- ก.ค. 61)
คลิกที่นี่ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประจำปี 
You are here: Home เอกสารคุณภาพ