Tuesday, 07 07th

Last update04:30:03 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

แบบฟอร์มขอรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
 Download  1.แบบคำของบประมาณ(กระดาษทำการ 2)
 Download   2.แบบ ง.145(สิ่งก่อสร้าง)
 Download  3.แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 1
You are here: Home Home แบบฟอร์มการขอรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล