Wednesday, 08 05th

Last update04:30:03 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มหน่วยงาน

 

download

แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์ของภาควิชาหน่วยงาน (Update 24/6/63)

แบบฟอร์มเสนอโครงการคณะแพทยศาสตร์ 2564 (Update 1/5/63) new

download

 - โครงการตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2564

download

 - โครงการกรณีเก็บค่าลงทะเบียน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

download

แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 new

(Update 6 /2/63)

word-tips

แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลในการไม่ขออนุมัติจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (update 2/10/62) Download 

download

แบบฟอร์มเสนอโครงการกรณีเก็บค่าลงทะเบียนสร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 new

icon-download

แบบฟอร์มเสนอโครงการตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2563 new

(Update 19/06/62)
download

แบบฟอร์มประเมินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 

(update 2/10/62) Download

 

download

 แบบฟอร์มประเมินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 

(update 2/10/62) Download

md 5b29c1812e5f5  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)
 md 5b29c1812e5f5  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม (ธันวาคม 2561)

download 

Download

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561  Download
images/form/01.doc แบบเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   images/form/01.doc (SWOT Analaysis) คณะแพทยศาสตร์ 

word-tips

แบบฟอร์มถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR)Download Update11/10/60

You are here: Home แบบฟอร์ม แบบฟอร์มหน่วยงาน