Tuesday, 09 21st

Last update04:47:06 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มหน่วยงาน

download แบบฟอร์มกลยุทธ์ประจำปี 2/2564 (update 25/6/64)
 
แบบฟอร์มเสนอโครงการคณะแพทยศาสตร์ 2565 (update 8/6/64)
download โครงการตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2565
download โครงการกรณีเก็บค่าลงทะเบียน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
download แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (update 28/4/64)
 
download แบบฟอร์มทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (update 9/3/64)
download แบบฟอร์มกลยุทธ์ประจำปี 1/2564 (update 2/2/64)
download แบบฟอร์มตารางโอนเปลี่ยนแปลง (update 16/12/63)
   
แบบฟอร์มประเมินโครงการ
download บบฟอร์มประเมินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 (update 27/10/63)
 
download แบบฟอร์ม ข้อมูลเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Update 11/9/63)
download แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์ของภาควิชาหน่วยงาน (Update 24/6/63)
 
แบบฟอร์มเสนอโครงการคณะแพทยศาสตร์ 2564 (Update 1/5/63) new
download  โครงการตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2564
download  โครงการกรณีเก็บค่าลงทะเบียน สร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
word-tips

แบบฟอร์มชี้แจงเหตุผลในการไม่ขออนุมัติจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2562(update 2/10/62) Download 

word-tips แบบฟอร์มถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR)Download (Update11/10/60)
You are here: Home แบบฟอร์ม แบบฟอร์มหน่วยงาน