Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
admin

admin

Administrator

1. ผลงานดีเด่นด้านการสอน 

1.1 ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ์ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "อาจารย์ผู้สอนดีเด่น" ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2541

1.2 ผศ.ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "อาจารย์ผู้สอนดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2545 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันไหว้ครูวันที่ 24 กรกฎาคม 2546

1.3 ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "อาจารย์ผู้สอนดีเด่นพรีคลินิก" ประจำปีการศึกษา 2556 ของคณะแพทยศาสตร์ มศว


2 ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย

2.1 รศ.ดร. ฉัตรศรี เดชะปัญญา 

1. ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ของ สกว. ประจำปี 2548 จากงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 6 “นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 13-15 ตุลาคม 2548

2. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก: Royal Golden Jubilee Ph.D. Grant) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2550-2551

3. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก: Royal Golden Jubilee Ph.D. Grant) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2552-2553

4. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 คณะแพทยศาสตร์ มศว

2.2 รศ.ดร.พัชรินทร์ เทพอารีนันท์ 

1.รางวัล Young Investigator award จากการเสนอผลงานด้วยวาจาเรื่อง “The involvement of K+ channels in the vasorelaxant responses of the rat arteries to testosterone” ในการประชุมวิชาการของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ. โรงแรมภูริมาศบีช บ้านฉาง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2547

2.รางวัลที่ 2 จากการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Endothelium-dependent vasorelaxation 5,7,4-trimethoxyflavone form Kaepmferia parviflora extract in the rat aorta” ในการประชุม 24th Anniversary Annual Medical Conference 2009 “Update Knowledge in Medicine and Health Science 2009” ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2552 


3.รางวัล “นักวิจัยดีเด่นประเภทข้าราชการ ประจำปี 2555”มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

2.3 ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล

1.รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปีพศ. 2544

2.Young Investigator Award” at the 2nd Asian Congress for Microcirculation (Beijing, China, 1995) 

3.Outstanding Presentation Award” at the 7th Asian Congress for Microcirculation (Taian, China, 2008).

 

ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
 
icon-download
 สมุนไพรรักษาได้หลายโรคจริงหรือ ????
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุ้งตะวัน สุภาพผล)
icon-download
Mambalgins – promising pain killer 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุ้งตะวัน สุภาพผล)
  icon-download

 

 

 ภาควิชาสรีรวิทยาจัดโครงการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการเพื่อความเหมาะสมในระบบต่างๆ ทางสรีรวิทยา ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559

Research Interest

 • Mechanisms and regulation of electrolyte and water transport across intact epithelia and epithlial cell culture model by neurohormonal factors and medicinal plants
 • Mechanisms and regulation of smooth muscle contraction
 • Neurophysiological and Neuropharmacological studies of herbal medicine
 • In vitro and in vivo monitoring of neurotransmitters in the brain
 • Determination of catecholamines in brain tissue and plasma by HPLC with electrochemical detector
 • Organ microcirculation (cerebral ,skin and mesenteric), endothelial functtion, vascular permeability, responses of microvessels to endothellium dependent and endothelium independent substances: Using intravital fluorescence microscopic technique
 • Studies on the medicinal plant containing antioxidant activity
 • Free radical scavenging effect and signal
 • Study the plasma level of free radical and antioxidant biomolecules in cancer patients
 • Mechanisms and regulation of electrolyte transport across intact epithelia and epithelial cell culture model by hormones, growth factors and medicinal plant active compounds
 • Mechanisms and regulation of intestinal muscle contraction and mucosal immune system
 • Endometrial cell biology with respect to cell proliferation, apoptosis and mucosal immunity

Publications

Assist.Prof.Dr. Roongtawan Supabphol

4

Ross P, Hensen ML, Supabphol R and Hui SW. Multilamellar cationic liposomes are effcient vectors for in vitro gene transfer in serum.  J Lip Res 1998 ; 8 : 499-520.

3

Supabphol R and Stewart PJ.  Aggregation during the dissolution of diazepam in interactive and granulated mixtures.  Pharm Sci 1996 ; 2 : 233-6.

2

Supabphol R and Stewart PM. Influence of the carrier on the intrinsic rate of dissolution of diazepam in interactive mixtures.  J Pharm Pharmacol 1996 ; 48 : 1249-55.

1

Always B, Sangchantra R and Stewart PJ.  Modelling the dissolution of diazepam in lactose interactive mixtures.  Int J Pharm 1996 ; 130 : 213-24.

 

Assoc.Prof.Dr. Chatsri Deachapunya

15

Deachapunya C, Thongsaard W, Behavioral Effects of Acute and chronic Oral Administration of Barakol in Rats. J Med Assoc Thai2009;92 Suppl. 3S29-S37

14

Deachapunya C, Poonyachoti S and Krishnamra N. Regulation of electrolyte transport across cultured endometrial epithelial cells by prolactin. Journal of Endocrinology 2008; 197:575-582. -PDF-

13

Poonyachoti S, Kalandakamond-Thongsong S, Tuanudom and Deachapunya C. Effects of Pueraria mirifica, Phytoestrogens and 17b-estradiol on growth and expression of ERa in primary culture of porcine endometrial epithelial cells. Acta Horticulturae  2008; 786, 67-72. Link

12

Poonyachoti S, Kalandakanond-Thongsong S and Deachapunya C. Chronic restraint stress modulates effects of mu-opioid agonists and vanilloid capsaicin on ion transport in rat colon. Comparative Endocrinology and Biodiversity in Asia and Oceania. Chulalongkorn University Press, pp 341-345, 2006.

11

Deachapunya C, Thongsaard W, Poonyachoti S. Barakol suppresses norepinephrine-induced inhibition of spontaneous longitudinal smooth muscle contractions in isolated rat small intestine. J Ethnopharmacol 2005;101(1-3):227-232 -PDF-

10

Deachapunya C, Poonyachoti S, Thongsaard W, Krishnamra N. Barakol extracted from Cassia siamea stimulates chloride secretion in rat colon. J Pharmacol Exp Ther 2005;314(2):732-737.-PDF-
9 Palmer-Densmore, M., Deachapunya, C., Kannan, M. and O’Grady, S.M. UTP-dependent inhibition of Na+ absorption requires activation of PKC in endometrial epithelial cells. Journal of General Physiology 120: 897-906, 2002. -PDF-
8 Deachapunya, C. and O’ Grady, S.M. Epidermal growth factor regulates the transition from basal sodium absorption to anion secretion in cultured endometrial epithelial cells. Journal of Cellular Physiology 186: 243-250, 2001. Link
7 Deachapunya, C., Palmer-Densmore, M. and O’Grady, S.M.  Insulin stimulates transepithelial sodium transport by activation of a protein phosphatase that increases Na-K ATPase activity in endometrial epithelial cells. Journal of General  Physiology 1999; 114: 561-574. -PDF-
6 Deachapunya, C. and O’Grady, S.M.  Regulation of chloride secretion across porcine endometrial epithelial cells by prostaglandin E2.  Journal of Physiology 1998; 508: 31-47 -PDF-
5 Vetter, A.E., Deachapunya, C. and O’Grady, S.M.  Na+ absorption across endometrial epithelial cells is stimulated by cAMP-dependent activation of an inwardly rectifying K+ channel. Journal of Membrane Biology 1997; 160: 119 -126.-PDF-
4 Thongsaard, W., Deachapunya, C., Pongsakorn, S., Boyd, E.A., Bennett, G.W. and Marsden, C.A.  Barakol : a potential anxiolytic extracted from Cassia siamia.  Pharmacology Biochemistry and Behavior 1996; 53(3): 753-758. -PDF- 
3 Pongsakorn, S., Deachapunya, C. and Wetchasit, P.  The role of royal jelly on blood glucose regulation of alloxan-induced diabetic rats.  Royal Thai Army Medical Journal 1993; 46(2): 77-80.
2 Wattanasirichaigoon, S., Pongsakorn, S., Deachapunya, C. and Wetchasit, P.  Comparative study on absorptive ability between simple and strangulated intestinal obstruction: an experimental study. Thai Journal of Surgery 1992; 13(4): 1-6.
1 Krishnamara, N., Deachapunya, C. and Limlomwongse, L.  Biliary calcium and bile acid secretion in intact and TPTX rats with varying plasma calcium concentration. Digestive Disease and Science 1988; 33(6): 685-691. Link
 

Assoc.Prof.Dr. Watchareewan Thongsaard

17

Deachapunya C, Thongsaard W, Behavioral Effects of Acute and chronic Oral Administration of Barakol in Rats. J Med Assoc Thai2009;92 Suppl. 3S29-S37

16

Saiyudthong S, Thongsaard W, Marsden CA. Acute effects of barakol and serotonergic drugs on exploratory behaviour in rats. Journal of Medicine and Health Sciences.  Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University 2005; 12(3):76-84.

15

Thongsaard WMarsden CA, Morris P, Prior and Shah YB. Effect of Thunbergia laurifolia, a Thai natural product used to treat drug addiction, on cerebral activity detected by functional magnetic resonance imaging in the ratPsychopharmacology 2005180:752-760. -PDF-

14

Deachapunya C, Thongsaard W, Poonyachoti S. Barakol suppresses norepinephrine-induced inhibition of spontaneous longitudinal smooth muscle contractions in isolated rat small intestine. J Ethnopharmacol 2005;101(1-3):227-232 -PDF-

13

Deachapunya C, Poonyachoti S, Thongsaard W, Krishnamra N. Barakol extracted from Cassia siamea stimulates chloride secretion in rat colon. J Pharmacol Exp Ther 2005;314(2):732-737. -PDF-

12

Chanyachukul T, Yoovathaworn K, Thongsaard W, Chongthammakun S, Navasumrit P, Satayavivad J. Attenuation of paraquat-induced motor behavior and neurochemical disturbances by L-valine in vivoToxicology Letters 2004;150(3):259-269. -PDF-

11

Maniratanachote, R, Kijsanayotin, P., Phivthong-ngam, L, Thongsaard, W, Niwattisaiwong, N, Lawanprasert, S.  Subchronic effects of barakol on blood clinical biochemistry parameters in rats fed with normal and high cholesterol diets. Thai Journal of Pharmacology 2002; 24/2-3: 101-111.

10

Thongsaard W and Marsden CA.  A herbal medicine used in the treatment of addiction mimics the action of amphetamine on in vitro rat striatal dopamine release. Neuroscience Letters 2002; 329/2: 129-132. -PDF-

9

Thongsaard W, Chainakul, S, Bennett GW and Marsden CA. Determination of barakol extracted from Cassia siamea by HPLC with electrochemical detection. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2001; 25: 853-859. -PDF-

8

Thongsaard W.  Physiological and pharmacological properties of Cassia siamea and its active constituent, barakol.  Thai Journal of Physiological Science 1998; 11(1): 1-26.

7

Thongsaard W, Kendall DA, Bennett GW, Marsden CA, Cueto SM, Romney AD, Yuping W, Walsh SW. β-carotene attenuates peroxide-induced vasoconstriction in the human placenta. Journal of the Society for Gynecologic Investigation 1997; 4(2): 64-71. -Link-

6

Thongsaard W and Pongsakorn S.  The studies of chronic pre- and post-treatments of royal jelly on stress-induced gastric ulcers.  Srinakharinwirot University Science Journal  1997; 13(2): 19-29.

5

Thongsaard W, Pongsakorn S, Sudsuang R, Bennett GW, Kendall DA and Marsden CA.  Barakol, a natural anxiolytic, inhibits striatal dopamine release but not uptake in vitro.  European Journal of Pharmacology 1997; 319: 157-164. -PDF-

4

Thongsaard W, Kendall DA, Bennett GW and Marsden CA.  A simple method for measuring dopamine release from rat brain slices. Journal of Pharmacological and Toxicological Methods 1997; 37: 143-148. -PDF-

3

Thongsaard W, Deachapunya C, Pongsakorn S, Boyd EA, Bennett GW and Marsden CA.  Barakol : a potential anxiolytic extracted from Cassia siamea.  Pharmacology Biochemistry and Behaviour 1996; 53: 753-758.  -PDF-    

2

Pongsakorn SW, Thongsaard W and Wetchasit P. The preventive and therapeutic studies of royal jelly on stress-induced gastric ulcers.  Royal Thai Army Medical Journal 1992; 45 : 121-126.

1

Wangdee W, Limlomwongse L and Krishnamra N.  Further study on acute effect of prolactin on intestinal calcium absorption in rats. Bone and Minerals. 1991 ; 15 : 97-108.
 

Assist.Prof. Dr. Punnee Nusuetrong

5

Nusuetrong P, Supabphol R, Meksuriyen D. 2008. Involvement of p38 MAPK in scopoletin-induced apoptosis in P19 embryonal carcinoma cells. The 8th Joint Seminar “Innovation Research in Natural Products for Sustainable
Development”, Chulalongkorn University, Thailand.

4

Chantong B, Wongtongtair S, Nusuetrong P, Sotanaphun U, Chaichantipyuth C, Meksuriyen D. Stability of barakol under hydrolytic stress conditions and its degradation product. Planta Medica 2009; 75: 1-5.

3

Nusuetrong P, Pengsuparp T,  Meksuriyen D, Tanitsu M, Kikuchi H, Mizugaki M, Shimazu K, Oshima Y, Nakahata N, Yoshida M.  Satratoxin H generates reactive oxygen species and lipid peroxides in PC12 cells.  Biol. Pharm. Bull. 2008; 31: 1115-1120.

2

Nusuetrong P, Yoshida M, Tanitsu M, Kikuchi H, Mizugaki M, Shimazu K, Pengsuparp T, Meksuriyen D, Oshima Y, Nakahata N.  Involvement of reactive oxygen species and stress-activated MAPKs in satratoxin H-induced apoptosis.  Eur. J. Pharmacol. 2005; 507: 239-246.

1

Nusuetrong P, Pongsakorn S, Srijittapong D. Long term treatment of royal jelly on blood glucose in streptozotocin-diabetic rats.  Thai. J. Phytopharm. 2000; 7: 7-13.


Assist.Prof.Dr. 
Somrudee Saiyudthong

1

Saiyudthong S, Thongsaard W, Marsden CA. Acute effects of barakol and serotonergic drugs on exploratory behaviour in rats. Journal of Medicine and Health Sciences.  Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University 2005; 12(3):76-84.

 

Assist.Prof.Dr. Panaree Parnpiansil

2

Tep-areenan, P., Busarakumtrakul, P. The vasorelaxant effect of Curcumin in the rat aorta. SWU Sci.J 2009; 25(1), 47-60 e-Journal

1

Parnpiansil P, Jutapakdeegul N, Chentanez T, Kotchabhakdi N. Exercise during pregnancy   increases hippocampal brain-derived neurotrophic factor mRNA expression and spatial learning in neonatal rat pup. Neuroscience Letters 2003; 352: 45–48

 

Assist.Prof. Dr. Amporn Jariyapongsakul

9

Jariyapongsakul, A. , Patumraj, Sand H NiimiCerebral endothelial dysfunction in diabetes: Intravital microscopic analysis using streptozotocin-induced diabetic rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation  2003;29 ,331-335.

8

Jariyapongsakul, A. , Nakano A., Yamaguchi S., . Nageswari K and Niimi H.. Maturity of pericytes in cerebral neocapillaries induced by growth factors: fluorescence immunohistochemical analysis using confocal laser microscopy. 2003;29:417-421.

7

Jariyapongskul A ,Patumraj S, Yamaguchi S, Niimi H. The effect of long-term  supplementation of  vitamin C on leukocyte adhesion to the cerebral endothelium in STZ-induced diabetic rats. Clinical Hemorrheological and Microcirculation 2002;27(1):67-76.

6

Patumraj S, Tewit S, Amatayakul S, Maneesri S, Jariyapongskul A, Kasantikul V, Shepro D. Comparative effects of Garlic and Aspirin on diabetic Cardiovascular complication. Drug Delivery 2000;7:1-6.

5

Somboonwong J, Thanamittramanee S, Jariyapongskul A , Patumraj S. Therapeutic effects of Aloe vera on cutaneous microcirculation  and Wound healing in second burn model in Rats.  J Med Assoc Thai 2000;83:417--425.

4

Kasantikul V, Jariyapongskul A , Patumraj S. Computer-assisted image analysis of microvasculature in benign and malignant gliomas: Proc The Third Asian Congress for Microcirculation, Monduzzi Editores S.p.A Bologna (Italy) 1997:61-66.

3

Jariyapongskul A , Niimi H , Kasantikul V, Maneesri S, Patumraj S. Morphological changes of cerebral microcirculation in streptozotocin-induced diabetic rats;pilot studies of in vivo fluorescence and electron microscopy. Proc The Third Asian Congress for Microcirculation, Monduzzi Editores S.p.A Bologna (Italy) 1997:239-245.

2

Niimi H ,Jariyapongskul A ,and Minamino N. Vasodilatory response of Adrenomedullin on rat cerebral arterioles: an intravital microscopic analysis. Proc The Sixth World Congress for Microcirculation, Monduzzi Editores S.p.A 1996:709-712.

1

Jariyapongskul A , Niimi H , Patumraj S. Cerebral microcirculation response to hemorrhagic hypotension in spontaneously diabetic rats:an intravital fluorescence microscopic analysis.  Proc The Sixth World Congress for Microcirculation, Monduzzi Editores S.p.A 1996:977-982.
 
Dr. Hataitip Trisomboon

1

Trisomboon, H., Malaivijitnond, S., Watanabe, G., and Taya, K. 2004. Estrogenic effects of Pueraria mirifica on the menstrual cycle and hormone-related ovarian functions in cyclic female cynomolgus monkeys. J Pharmcacol Sci 94: 51-59.
 

Assist.Prof.Dr. Patcharin Tep-areenan

6

Tep-areenan, P., Busarakumtrakul, P. The vasorelaxant effect of Curcumin in the rat aorta. SWU Sci.J 2009; 25(1), 47-60 e-Journal

5

Tep-areenan, P., Kendall, D.A. and Randall, M.D. Mechanisms of vasorelaxation to testosterone in the rat aorta. European Journal Pharmacology 2003; 465, 125-132

4

Tep-areenan, P., Kendall, D.A. and Randall, M.D. Mechanisms of vasorelaxation to 17b-oestradiol in rat arteries. European Journal Pharmacology 2003; 476:139-149.

3

Tep-areenan, P., Kendall, D.A. and Randall, M.D. Testosterone-induced vasorelaxation in the rat mesenteric arterial bed is mediated predominantly via potassium channels. British Journal Pharmacology 2002; 135, 735-740.

2

พัชรินทร์ เทพอารีนันท "Adenomedulline: เปปไทด์ที่มีผลลดความดันโลหิตเวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่1,ฉบับที่1, มิถุนายน 2541, หน้า 27-31

1

พัชรินทร์ เทพอารีนันท์ "ผลของกระเทียมต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในเบาหวานเวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่1, ฉบับที่1, มิถุนายน 2541, หน้า 21-26
Back to Top

 

Assist.Prof.Dr. Roongtawan Supabphol
5 Supabphol R, Wandee Krisanapan.  “Antioxidant activity of Thai and Japanese green tea.” ในงานประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว. ณ โรงแรมเฟลิกซ์  กาญจนบุรี  
4 Pongtip Sitisarn, Wandee Krisanapan, Supabphol R, “Phytochemistry and antioxidant activity of Siamese neem tree and neem. ในงานประชุมวิชาการ The Sixth Joint Seminar “Recent Advanced in Natural Medicine Research”  JSPS – NRCT  ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 Supabphol R, Nusuetrong P.  Antioxidant activities of the extracts from the leaves of Ocimum sanctum Linn. Proceeding of 50thAnnual Congress of Society for Medicinal Plant Research, Barcelona, Spain, 8-12 September 2002.
2 Supabphol R, Nusuetrong P.  Effect of royal jelly to lipid peroxidation in diabetic rats. Proceeding of 50th Annual Congress of Society for Medicinal Plant Research, Barcelona, Spain, 8-12 September 2002.
1 Supabphol R, Supabphol A, Nusuetrong P.  The new approach of royal jelly as an antioxidant. Proceeding of 31st Annual Physiology Meetting at Petburi, Thailand, page 86, 8-10 May 2002.
 

Assoc.Prof.Dr. Chatsri Deachapunya

11 Deachapunya C and Poonyachoti S. Effect of Pueraria mirifica and genistein on growth of primary culture of porcine endometrial epithelial cells (on CD-ROM). The FASEB Journal 20Abstract # 398.2, 2005.
10 Poonyachoti S, Kramomtong I, Niyomtham W and Deachapunya C. Effect of barakol on the secretory immunoglobulin A secretion against Salmonella Enteritidis translocation to the systemic organs of Wistar rat. The Thai Journal of Veterinary Medicine.  34(2): 130-134, 2004.
9 Poonyachoti S,   Tanawongnuvej R and Deachapunya C. Analysis of the effects of genistein, the soy phytoestrogen, on the porcine reproductive endometrial cells. Proceedings of the 18th International Pig Veterinary Society Conference p486, June 27-July 1, 2004. (CD-ROM Proceedings)
8 Deachapunya, C., Thongsaard, W. and Poonyachoti, S. Mechanisms of barakol-induced stimulation of chloride secretion in rat colon. FACEB Journal , 2003.
7 Thongsaard, W., Deachapunya, C. and Showpittapornchai, U. Effects of sub-acute administration of barakol on liver and kidney function in rats. The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare p.554, February 3-7, 2003.
6 Deachapunya, C. and Thongsaard, W.  Behavioral effects of long-term treatment of barakol in rats. The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare  p.553, February 3-7, 2003.
5 Poonyachoti, S., Thongsaard, W. and Deachapunya, C. The prokinetic effects of barakol in rat intestine. The Pharmacologist44(2): A35-36, 2002.
4 Deachapunya, C., Thongsaard, W. and Poonyachoti, S. Barakol stmulates chloride secretion in rat colon. The Pharmacologist44(2): A35, 2002.
3 Deachapunya, C., Thongsaard, W., Srisakuldee, P., Tapaneeyaphan, P. and Poonyachoti, S. Effects of barakol on enteric nervous system-induced intestinal smooth muscle contraction”  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย มศว ประจำปี 2545 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ มศว,  26 – 2สิงหาคม 2545, หน้า 245-249
2 Deachapunya, C. and Poonyachoti, S. Adrenergic stimulation of anion secretion in porcine endometrial epithelium. Proceedings of the 17th International Pig Veterinary Society Conference  p303, June 2-5, 2002.  (CD-ROM Proceedings)
1 Deachapunya, C., Thongsaard, W. and Poonyachoti, S. Neuromodulatory effect of barakol on rat ileal smooth muscle contraction”Thai Journal of Physiological Science 15(1): 68,2002


 

Assoc.Prof.Dr. Watchareewan Thongsaard

8 Thongsaard, W. and Marsden, C.A. Plant extract and the treatment of drugs addiction in rats.  เอกสารประกอบประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงาน การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี  หน้า 163.
7 Deachapunya, C., Thongsaard, W. and Poonyachoti, S. Mechanisms of barakol-induced stimulation of chloride secretion in rat colon. FACEB Journal , 2003.
6 Thongsaard, W., Deachapunya, C. and Showpittapornchai, U. Effects of sub-acute administration of barakol on liver and kidney function in rats. The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare p.554, February 3-7, 2003.
5 Deachapunya, C. and Thongsaard, W.  Behavioral effects of long-term treatment of barakol in rats. The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare  p.553, February 3-7, 2003.
4 Poonyachoti, S., Thongsaard, W. and Deachapunya, C. The prokinetic effects of barakol in rat intestine. The Pharmacologist44(2): A35-36, 2002.
3 Deachapunya, C., Thongsaard, W. and Poonyachoti, S. Barakol stmulates chloride secretion in rat colon. The Pharmacologist44(2): A35, 2002.
2 Deachapunya, C., Thongsaard, W., Srisakuldee, P., Tapaneeyaphan, P. and Poonyachoti, S. Effects of barakol on enteric nervous system-induced intestinal smooth muscle contraction”  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย มศว ประจำปี 2545 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพฯ มศว,  26 – 2สิงหาคม 2545, หน้า 245-249
1 Deachapunya, C., Thongsaard, W. and Poonyachoti, S. Neuromodulatory effect of barakol on rat ileal smooth muscle contraction”Thai Journal of Physiological Science 15(1): 68,2002


 


Assist.Prof. Dr. Punnee Nusuetrong

7 Nusuetrong P, Meksuriyen D. Mechanism of spermidine-induced cell death in mouse P19 embryonal carcinoma cells. The 3rd Pharmaceutical Sciences World Congress, April 22-25, 2007, Amsterdam, The Netherlands, available at URL : http://www.parthen-impact.com/eventure/ publicAbstractView.do?id=33628 ; 25/04/2007.
6

Nusuetrong P, Yoshida M, Kikuchi H, Tanitsu M, Mizugaki M, Shimazu K, Oshima Y, Pengsuparp T, Meksuriyen D, Nakahata N.  Protective effects of antioxidants on satratoxin H-induced apoptosis in PC12 cells.  The Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC2004), Kyoto International Conference Hall, Kyoto, Japan, May 29 – June 3, 2004.

5

Nusuetrong P, Yoshida M, Kikuchi H, Tanitsu M, Mizugaki M, Shimazu K, Oshima Y, Pengsuparp T, Meksuriyen D, Nakahata N.  Antioxidants attenuate satratoxin H-induced apoptosis in PC12 cells: association with dephosphorylation of p38 MAPK and JNK.  การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2547, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 23-24 ธันวาคม 2547

4

Nusuetrong P, Yoshida M, Pengsuparp T, Meksuriyen D, Nakahata N.  Satratoxin H-induced apoptosis in PC12 cell via activation of p38 MAPK and JNK.  The 6th JSPS-NRCT Joint Seminar “Recent Advances in Natural Medicine Research”, Chulalongkorn University, Thailand, December 2-4, 2003.

3

Supabphol R, Supabphol A, Nusuetrong P.  The new approach of royal jelly as an antioxidant. Proceeding of 31st Annual Physiology Meeting at Petburi, Thailand, page 86, 8-10 May 2002.

2

Supabphol R, Nusuetrong P.  Effect of royal jelly to lipid peroxidation in diabetic rats. Proceeding of 50th Annual Congress of Society for Medicinal Plant Research, Barcelona, Spain, 8-12 September 2002.

1

Supabphol R, Nusuetrong P.  Antioxidant activities of the extracts from the leaves of Ocimum sanctum Linn. Proceeding of 50thAnnual Congress of Society for Medicinal Plant Research, Barcelona, Spain, 8-12 September 2002.

 

Assist.Prof.Dr. Somrudee Saiyudthong

9

Saiyudthong S and Phansuwan-Pujito P. Effects of vetiver oil on anxiolytic propertiesAbstract book 2007; 340. Poster Presentationในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 11  13 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

8 Saiyudthong S and Phansuwan-Pujito P. The anxiolytic effects of vetiver oil are not associated with stress-induced corticosterone release. Abstract book; 2008;  Poster Presentation  ในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 16 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
7

Saiyudthong S and Marsden CA. Effects of bergamot essential oil on anxiety-related behavior in rats. Abstract book 2007; 83.Poster Presentation at the 38th International Symposium on Essential oil, 10-12 September 2007, Graz, Austria.

6 Saiyudthong S, Beckett S, Bennett GW and Marsden CA The acute effects of St. John’s wort (LI 160) on c-fos expression. Accepted to present at the sixth IBRO world congress of neuroscience, July 10-15, 2003, Czech Republic.
5

Saiyudthong S, Thompson C, Beckett S, Bennett GW and Marsden CA. Effects of Hypericum perforatum on dopamine functionBehavioural Pharmacology 200112 (1): S87-88.

4 Saiyudthong S, Patil P, Wasuntarawat C, Bennett GW and Marsden CA. Effects of acute and chronic Hypericum perforatumtreatment on corticosterone stress response. J Psychopharmacology 16: A39. 2002.
3 Saiyudthong S, Patil P, Wasuntarawat C, Bennett GW and Marsden CA. Effect of acute and sub-chronic Hypericum perforatumtreatment on plasma stress-induced corticosterone. Int J Neuropsychopharmacol 5: S104, 2002.
2 Saiyudthong S, Thompson C, Beckett S, Bennett GW and Marsden CA. Effects of Hypericum perforatum on dopamine functionBehavioural Pharmacology 200112 (1): S87-88.
1

Saiyudthong S, Visanji N, Bennett GW and  Marsden CA. Effects of StJohn’s Wort on amine uptake and behaviour.   J Psychopharmacology 200014 (3): A75.


Assist.Prof.Dr. Panaree Parnpiansil

3 Parnpiansil P, Jutapakdeegul N, Chentanez T, Kotchabhakdi N. Exercise during pregnancy increases spatial learning and apical and basal dendritic spines intersections and density in CA1 area of hippocampus of rat pups. J Neurochem. 2004; 88: Supp 1:37
2 Jutapakdeegul N, Parnpiansil P,  Chentanez T, Kotchabhakdi N. Maternal exercise increase brain derived neurotrophic factor (BDNF) gene expression in several brain areas of neonatal rat pups. J Neurochem. 2004;88: Supp 1:90.
1 Parnpiansil P, Suh Yoo Hun. Effect of alpha synuclein on cox-2 mRNA expression and cox-2 protein in SHSY5Y cells. 28 thCongress on Science and Technology of Thailand; 2002


Assist.Prof. Dr. Amporn Jariyapongsakul

5

Jariyapongskul, A, Patumraj, S. and Niimi, .” Effect of Vitamin C on   Endothelial Dysfunction in Diabetic Iris Microcirculation : Intravital Fluorescence Microscopy” (งานสัมมนาวิชาการเเละเสนอผลงานผู้ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ของ กองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.เฟลิกซ์ริเวอร์แคว  จ.กาญจนบุรี )

4 Jariyapongskul, A., ANakano, S Yamaguchi, K Nagesawari and Niimi,H “The presence of pericytes in cerebral neocapillaries induced by growth Factors: Immunohistological study” (งานประชุมวิชาการประจำปี2547สมาคมสรีรวิทยาแห่งประเทศไทย)
3 Jariyapongskul, A, Patumraj, S. and Niimi, .”Cerebral endothelial dysfunction in diabetes:  Intravital Microscopic Analysis using streptozotocin-induced diabetic rats” Proc. of the 5thAsian Congress for Microcirculation , Manila, Phillipines PS IA-01; 2003
2 Jariyapongskul, A., Atsushi Nakano, Saburo Yamaguchi, Kolammal Nagesawari and Niimi,H “Maturiry of Pericytes in Cerebral Neocapillaries Induced by Growth Factors:Fluorescence  Immunohistological Analysis Using Confocal Laser Microscopy” Proc. of the 5th Asian Congress for Microcirculation , Manila, Phillipines PS  IA-01; 2003
1 Jariyapongskul, A., Patumraj, S. and Niimi, .”Cerebral endothelial dysfunction in diabetes:  Intravital Microscopic Analysis using streptozotocin-induced diabetic rats” Proc. of the 5thAsian Congress for Microcirculation , Manila, Phillipines PS IA-01; 2003


Dr. Hataitip Trisomboon

6 Trisomboon, H., Malaivijitnond, S., Watanabe, G, and Taya, K. 2003. Effect of white kwao krua (Pueraria mirifica) on reproductive hormones in female cynomoglus monkeys (Macaca fascicularis).  p. 145, April 25 – 27, 2003, RGJ - Ph.D. Congress. Pattaya, Chonburi, Thailand.
5 Trisomboon, H., Malaivijitnond, S., Watanabe, G, and Taya, K. 2002. Long-term effects of Pueraria mirifica on gonadotropins levels in adult female cynomolgus monkeys. 7th Biological Science Graduate Congress. pp. 43. Dec 9 – 11, 2002, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
4 Trisomboon, H., Malaivijitnond, S., Kazuyoshi, T., Watanabe, G., and Suzuki, J. 2002. Potential role of Pueraria mirifica on reproductive hormones in aged female cynomolgus monkeys. Forth Intercongress Symposium of the Asia and Oceania Society for Comparative Endocrinology. pp. 36. Oct 8 -11, 2002, Guangzhou, China.
3  สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์หทัยทิพย์ ไตรสมบูรณ์ปัทมา เกียรติไทยพิพัฒน์, ขวัญตา แทนสา, องุ่น เกษสุวรรณ, สุกัญญา เจริญพร, วิชัย เชิดชีวศาสตร์. 2545. ผลของกวาวเครือขาวต่อสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ในหนูแรท และลิงหางยาว. เอกสารประกอบการสัมมนาการประชุมวิชการกวาวเครือขาว. หน้า 1  6, วันที่ 13 กันยายน 2545.
2 Trisomboon, H., Malaivijitnond, S., Watanabe, G, and Taya, K. 2002. Long-term effects of Pueraria mirifica  on gonadotropins levels in adult female cynomolgus monkeys. The 17th Annual Meeting of the Japan Society for Pituitary Research. pp. 38. August 1- 2, 2002, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan.
1 Trisomboon, H., Malaivijitnond, S., Kazuyoshi, T., Watanabe, G., and Suzuki, J. 2002. Long-term effects of Pueraria mirifica on reproductive hormones in aged female cynomolgus monkeys. RGJ Seminar Series: Biodiversity II. pp. 10. May 23, 2002, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

 

Assist.prof.Dr. Patcharin Tep-areenan

5 Tep-areenan, P., Kendall, D.A. and Randall, M.D. Mechanisms of 17b- oestradiol-induced vasorelaxation in the rat aorta. British Journal Pharmacology, 152P, 138, 2003.
4 Tep-areenan, P., Kendall, D.A. and Randall, M.D. 17b-oestradiol enhanced EDHF-induced vasorelaxation in rat mesenteric arterial bed. Journal Vascular Research, PEV.0139 (suppl 1), 2002.
3 Tep-areenan, P., Kendall, D.A. and Randall, M.D. Mechanisms of acute vasorelaxant effects of testosterone in the rat aorta.British Journal Pharmacology, 61P, 137, 2002.
2 Tep-areenan, P., Kendall, D.A. and Randall, M.D. The involvement of Kchannels in the vasorelaxant responses to testosterone in the rat aorta. British Journal Pharmacology, 60P, 137, 2002.
1 Tep-areenan, P., Kendall, D.A. and Randall, M.D. Vasorelaxation to 17b-oestradiol in aortic rings from male and female rats.British Journal Pharmacology, 294P, 135, 2002.

Back to Top

 

Assist.Prof.Dr. Roongtawan Supabphol

17 รุ้งตะวัน สุภาพผล, อธิคม สุภาพผล ชาเขียวกับมะเร็ง  เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีที่ 9ฉบับที่ 1เมษายน 2545หน้า 34-45.
16 รุ้งตะวัน สุภาพผล  เภสัชวิทยาของกะเพรา“  วารสารการแพทย์แผนไทย  ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 2545 หน้า 1-14.
15 รุ้งตะวัน สุภาพผล  เรียนรู้เรื่องนมผึ้ง“  วชิรเวชสาร  ปีที่ 46 ฉบับที่ มกราคม  2545 หน้า 79-85
14 รุ้งตะวัน  สุภาพผล และ พรรณี  หนูซื่อตรง ไลโปโซม (2) : ในทางเภสัชวิทยา” วชิรเวชสารปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2543, หน้า 181-197.
13 อธิคม  สุภาพผล และ รุ้งตะวัน  สุภาพผล เซลล์ต้นกำเนิดของตัวอ่อน” วชิรเวชสารปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2543, หน้า 77-86
12 พรรณี  หนูซื่อตรง และ รุ้งตะวัน  สุภาพผล ไลโปโซม (1) : เครื่องมือทางการแพทย์” วชิรเวชสารปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2542, หน้า149-162.
11 อธิคม  สุภาพผล และ รุ้งตะวัน  สุภาพผล บทบาทการเป็นสารสื่อตัวที่สองของ sphingolipid metabolites” วชิรเวชสาร ปีที่ 42, ฉบับที่ 3,กันยายน 2541, หน้า 239-48.
10 รุ้งตะวัน  สุภาพผล สรีรวิทยาของการรับรส” เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2541, หน้า38-50.
9 โชติ  วีระวงษ์ และ รุ้งตะวัน  สุภาพผล ผลของ endothelin ต่อ renal hemodynamics” เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2541, หน้า 12-18
8 รุ้งตะวัน  สุภาพผล ผลของการสูดควันบุหรี่ต่อระบบไหลเวียนโลหิต” เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีที่ 3, ฉบับที่ 2,ธันวาคม 2539, หน้า 86-94.
7 รุ้งตะวัน  สุภาพผล โปรตีนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย (Sarcotoxins)” วารสารวิทยาศาสตร์ มศวปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2539, หน้า 51-66.
6 รุ้งตะวัน  สุภาพผล โปรตีนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราในเมล็ดข้าวโพด (Zeamatin)” เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีที่ 2,ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2538, หน้า 95-97.
5 รุ้งตะวัน  สุภาพผล นมผึ้งกับโรคหอบหืด” เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2538, หน้า 39-42.
4 รุ้งตะวัน  สุภาพผล โปรตีนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราในตัวอ่อนแมลงวัน” วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2538, หน้า 56-60.
3 รุ้งตะวัน  สุภาพผล โปรตีนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย (Sapecins)” วารสารวิทยาศาสตร์ มศวปีที 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2538, หน้า 45-55.
2 รุ้งตะวัน  สุภาพผล ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของ royalisin ในนมผึ้ง : โปรตีนต้านแบคทีเรียอย่างดีจากนมผึ้ง” วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม – มีนาคม 2538, หน้า 33-38.
1 สกล พงศกรรุ้งตะวัน แสงจันทร์ฉัตรศรี เดชะปัญญา บทบาทของแคลเซี่ยมในระดับเซลล์.” วชิรเวชสาร ปีที่ 33ฉบับที่ 2พ.ศ. 2532หน้า 65-70.
 

Assoc.Prof.Dr. Chatsri Deachapunya

2  ฉัตรศรี เดชะปัญญา  มาเรียนรู้การทำกราฟฟิคกันเถอะ ในหนังสือเส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และวีรวรรณ เล็กสกุลไชย บริษัทผลึกไท จำกัด หน้า 179-187 ปี 2544
1 สกล พงศกรรุ้งตะวัน แสงจันทร์ฉัตรศรี เดชะปัญญา “บทบาทของแคลเซี่ยมในระดับเซลล์.” วชิรเวชสาร ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, .. 2532, หน้า65-70.

 

 

Assoc.Prof.Dr. Watchareewan Thongsaard

2 วัชรีวรรณ ทองสะอาด "ในเวลาสั้น ๆ คุณจะเสนอผลงานที่ทำมาเป็นแรมปีได้อย่างไร" ในหนังสือเส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และวีรวรรณ เล็กสกุลไชย บริษัทผลึกไท จำกัด หน้า 131-139  ปี 2544
1 Thongsaard W.  Physiological and pharmacological properties of Cassia siamea and its active constituent, barakol.  Thai Journal of Physiological Science 1998; 11(1): 1-26.

 

ภาควิชาสรีรวิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี 2 รายวิชา 

1.1 พพ321 ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต 5(4-3-8)
1.2. พพ323 ระบบทางเดินหายใจ 4(3-3-6)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี 3 รายวิชา 

2.1 สร223 สรีรวิทยาสำหรับทันตแพทย์ 4(3-3-6)
2.2 สร224 สรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 3(2-3-4)
2.3 สร205 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 2(2-0-4)

3.หลักสูตร บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ มี 5 รายวิชา

3.1 สร601 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 : ระบบประสาท และระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 2(2-0-2)
3.2 สร602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2: ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจ 2(2-0-2)
3.3 สร603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3: ระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบทางเดินอาหาร 2(2-0-2)
3.4 สร604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4: ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ 2(2-0-2)
3.5 สร611 ปฏิบัติการพื้นฐานทางสรีรวิทยา 1(0-3-0) 

                ภาควิชาสรีรวิทยาก่อตั้งขึ้นในคณะแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่สองรุ่นแรก จำนวน 40 คน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2529 ในขณะที่มีอาจารย์ประจำ 2 คน และรักษาการหัวหน้าภาควิชาฯ ที่มาช่วยราชการเป็นการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอนในปีแรกนั้น ได้เชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม) มาร่วมบรรยายในหลายหัวข้อ เนื่องจากมีสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อยู่ และต่อมาได้เชิญอาจารย์พิเศษจาก วพม เท่านั้น เนื่องจาก วพม ใช้ระบบการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อมีอาจารย์ประจำจำนวนมากขึ้นและมีคุณวุฒิและประสบการณ์สูงขึ้นจึงได้ลดจำนวนอาจารย์พิเศษกลุ่มนี้ลง แต่ยังเชิญอาจารย์พิเศษจากวชิรพยาบาลเพื่อการบรรยายผสมผสานทางคลินิก ในปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีศูนย์การแพทย์และคณาจารย์ที่จบแพทย์ที่สามารถเข้ามาร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยกันได้จึงได้งดอาจารย์พิเศษในส่วนนี้ทั้งหมด แต่เพิ่มอาจารย์พิเศษในการเรียนการสอนเพิ่มสร้างเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ ได้แก่ เวชศาสตร์ใต้น้ำ หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกองการบิน การจัดการเรียนการสอนระดับพรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์เป็นแบบบูรณาการ ภาควิชาสรีรวิทยารับผิดชอบการเรียนการสอนในระบบหัวใจและหลอดเลือด (พพ 321) และระบบทางเดินหายใจ (พพ 323) ไม่เพียงแต่จำนวนอาจารย์จะเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนอาจารย์พิเศษเท่านั้น จำนวนนิสิตแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 40 คน เป็น 60 คน จนถึงปีละ 90 คน และ 150 คนในปัจจุบัน ก็จำเป็นที่จะต้องมีอาจารย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งยึดหลักสากลของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในการเรียนการสอนปฏิบัติการ และกลุ่ม problem-based learning (PBL) หรือ case study ที่ต้องการการดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิดทำให้อาจารย์สามารถเข้าถึงนิสิตได้อย่างทั่วถึง โดยแบ่งเฉลี่ยกลุ่มละประมาณ 6-12 คน ต่ออาจารย์คุมปฏิบัติการ 1 คน ทั้งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ทางภาควิชายังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาสรีรวิทยาให้กับนิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ทันตแพทย์ และพยาบาล รวมทั้งหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอณูชีววิทยา และสาขาชีวภาพการแพทย์