Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
physiol

physiol

หัวหน้าภาควิชาฯและประธานรายวิชา  ได้จัดอบรมการใช้ Microsoft  Team  สำหรับอาจารย์ที่เป็น Facilitator   รายวิชา PR 321  รายวิชาหัวใจและการไหลเวียนเลือด 

โดยวิทยากรจากศูนย์ศูนย์คอมพิวเตอร์   ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563

 

p3

ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5    โดยการใช้โปรมแกรม Microsoft  Team  ในวันที่ 28  พฤษภาคม  2563

 

p2

 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์ เรื่องการใช้ Microsoft  Team  สำหรับการเรียนการสอน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วันที่ 18 พฤษภาคม  2563

 

P1

ภาควิชาสรีรวิทยาประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) หัวข้อการปรับปรุงการเรียนการสอน ครั้งที่1  ประจำปี 2563  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 7

 

IMG20200213102119

IMG20200213102155

IMG20200213102210

IMG20200213102125

 

ภาควิชาสรีรวิทยาได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

DSC 5842

DSC 5852

DSC 5860

DSC 5863

DSC 5866

DSC 5873

DSC 5880

DSC 5900

DSC 5912

DSC 5914

DSC 5921

DSC 5936

DSC 5939

DSC 5940

DSC 5962

DSC 5975

DSC 6001 1

 

 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน นำทีมโดย ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารในพิธีเปิดโครงการ ในวันจันทร์ที่23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3A Convention  ชั้น 3  อาคารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์

 

DSC 2368 1

DSC 2384 1

DSC 2394 1

DSC 2405 1

DSC 2410 1

DSC 2413 1

DSC 2440 1

DSC 2449 1

DSC 2489s

DSC 2521s

DSC 2535s

DSC 2544s

DSC 2549s

DSC 2555s

DSC 2577s

DSC 2563s

DSC 2565s

DSC 2570s

 

ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล  และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้อง 19 - 701 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

pic1pic2pic3pic4

บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง"  วันที่ 22  เมษายน  2562

 

1556023189426

 

IMG20190422114039

 

line 395739517815534

 

 

 

จากใจของ Extern  Med  swu รุ่น 29  ถึงภาควิชาสรีรวิทยา

 

IMG20190425113847

Page 1 of 4