Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของบุคลากรและอาจารย์อาวุโสภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.สกล  พงศกร   2. ผศ.ภักตร์เพ็ญ  ทิพยมนตรี  วันที่ 26 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา

IMG 6801IMG 6803