Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
admin

admin

Administrator

ผู้เกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558

มาสวัสดีปีใหม่แบบไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์กับคณาจารย์ในภาควิชาเภสัชวิทยา

การเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชวิทยา

จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมการ หัวข้อ จริยธรรมการใช้ยา 

ภาควิชาเภสัชวิทยา พานิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 รายวิชาความรู้เบื้องต้นเรื่องยา ( ภส 101) 

ประเภทบอร์ดกิจกกรม 5 ส ประหยัดพลังงานเพื่อพ่อ 

งานสีสันแห่งศรีนครินทร์  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณสนามฟุตบอล 

การใช้ยาต้านวัณโรค โดย ผศ.ดร.อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล คลิกที่นี่

ยาแก้แพ้ โดย ผศ.ดร.ยามาระตี  จัยสิน คลิกที่นี่

เห็ดพิษ โดย รศ.ดร.วิไล  รัตนตยารมณ์ คลิกที่นี่

ความรู้เรื่องยาพาราเซตามอล โดย ผศ.ดร.ปัทมา  ลี้วนิช คลิกที่นี่

ยาขับปัสสาวะ โดย รศ.ดร.สุวรา  วัฒนพิทยกุล คลิกที่นี่

โรคต้อหิน โดย อ.ดร.  ปภาวี  สมาธิวัฒน์ คลิกที่นี่

 

วิธีการใช้เครือง PH Meter  คลิกที่นี้

วิธีการใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) คลิกที่นี้ 

 

ขมิ้นชันกับโรคพาร์กินสัน
โดย อ.ดร. ยามาระตี จัยสิน
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
icon-download
สมุนไพรที่มีผลลดความดันเลือด
โดย ผศ.ดร.อรพิณ วงศ์สวัสดิ์กุล
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา 
icon-download

Page 1 of 2