Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดโครงการคลังข้อสอบ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19

messageImage 1587349425336

ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดโครงการสัมมนาการบริหารภาควิชาเพื่อความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 15-803 ชั้น 8 ภาควิชาเภสัชวิทยา อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์

Seminar-63

 

 

 

 

 

Seminar-63-2

คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาเข้าร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : สาสตราจารย์ ดร สาโรช บัวศรี

HBD-Queen  Queen-Mom1

อ.ดร ปภาวี สมาธิวัฒน์ เป็นตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์  มศว องค์กรักษ์

Papavee.pdf S  12009541

ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้จัดสัมมนาภาควิชาเพื่อความเป้นเลิศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยได้มีการจัดทำ KM ของภาควิชาฯ ในวันดังกล่าวด้วย

S  19595292

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 วันสถาปนาคณะฯคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาเข้าร่วมแสดงความนยินดี 

118445

ณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเภสชวิทยา เข้าร่วมงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อนหลวงปิ่น มาลากุลและหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                                                                     

                                                           cache Messagep54454 2                                                                                    

S  10444803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

S  10444805

cache Messagep54454 2

 

Gross to Hos

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คณาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมงาน Gross to Hos ที่จัดขึ้นที่ชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ในชั้นพรีคลินิก

87679 87674

Game-Based Learning

Vote it
(0 votes)
Posted by in: ภาพกิจกรรม

ภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาจารย์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

เพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 : Game-Based Learning

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวินด์เซอร์สวีท กทม

 

 

Game-Based 

   Game-Based2 

อ.ดร.ปภาวี สมาธิวัฒน์ เป็นพิธีกรในโครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

70064   70047

70051

Page 1 of 5