Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
ปรียาภรณ์

ปรียาภรณ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้จัดกิจกรรมมอบความรักแก่ผู้ป่วยเด็ก  วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

ณ หอผู้ป่วยใน และแผนกผู้ป่วยนอก

45073    45078

S  6258739  S  6258737

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว. มอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน  ปีการศึกษา 2561  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียนภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

แพทย์ประจำบ้านจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

พญ.กัญจนา   ดวงจำปา

พญ.จรัสกรณ์   ชัยแสนสุข

พญ.ชุติมน   ศิลป์สกุลสุข

นพ.สรณ์สิริ    ยิ้มละมัย

S  21938215     383499

383508         951

947      S  21938213

 

 

งานปีใหม่ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ประจำปี 2562

วันที่ 4  มกราคม 2562 ณ โรงอาหารคณะแพทย์ศาสตร์ มศว. ชั้น1

214495   214486

215231   214468

214473        214471

โครงการประชุมวิชาการทบทวนการดูแลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ-โรงพยาบาลภูมิพลฯ -โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียติ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเรียนรวมชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

163737

163736

163733

โครงการประชุมวิชาการทบทวนการดูแลผู้ป่วยระหว่างภาควิชากุมารเวชศาสตร์และภาควิชารังสีวิทยา ครั้งที่ 1

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยายภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์ฯ

174726

174722

174727