Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ประจำปีของภาควิชาพยาธิวิทยา ประจำปี 2562

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกับ

ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

p1  
p2


p3

 

ทรงเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี

พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฯ ได้นำยาและเวชภัณฑ์ มาส่งมอบให้แก่

พร้อมด้วย ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559