Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

อบรมการให้และเลือกใช้ส่วนประกอบเลือด

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ประชาสัมพันธ์

นายแพทย์เทอดเกียรติ ตรงวงศา หัวหน้าห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมการให้และการเลือกใช้ส่วนประกอบเลือด ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

454

0125  1453

 

admin

Administrator