Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
thunyada

thunyada

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนายแพทย์ศศิพงษ์ เลิศนันทปัญญา

และ นายแพทย์ภรัณยู วิไล ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีคณาจารย์ และแพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาท ณ ห้องประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น ๑๔ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙