Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม  2561 จำนวน 4 คนได้แก่

     1.นพ.ภีญญ์ สามัญ
     2.นพ.ภัทรเดช จงอุดมสุข
     3.นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
     4.นพ.ธนรัตน์ เหรียญเจริญ 

โดยมี รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณาจารย์ และแพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 60672948 1117363505054558 2522813813430943744 o
 60310869 1117364428387799 9063527437295419392 o
 60359326 1117363825054526 9104430596993581056 n
60686052 1117363481721227 7948073462147317760 n
60295144 1117364068387835 1976744881074208768 n

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ณัฐกร มหสุภาชัย ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การกีฬา จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว โดยมี คณาจารย์ แพทย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

36324080 764843456973233 8552246730718969856 o
36319060 764843500306562 6322481353392652288 o

 

 

            ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม  2560 จำนวน 4 คนได้แก่

นายแพทย์ชิษณุชา ชุณหเชิดชัย,นายแพทย์ศุภฤกษ์ สุขสำราญ,แพทย์หญิงกตัญตา กันสุข และ แพทย์หญิงกฤตติกา เหล่าปรีดา

ที่จบหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีคณาจารย์ และแพทย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดี

และกล่าวให้โอวาท ณ ห้องภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

 

29745183 696449270479319 7916725715771296962 o
29063885 696449387145974 5712385057983681707 o

29662673 696449537145959 7713166482079907214 o

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดโครงการวันโรคกระดูกพรุน ประจำปี 2560  มีการจัดบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระเพล 

ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

1
4
7
37
18

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิงควรรศ  คงมาลัย  อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง ผลการรักษาผู้ป่วยข้อศอกผิดรูปแบบแขนคอกด้วยวิธี double dome osteotomy ในงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 งานมหกรรมคุณภาพภาคราชการ และโรงพยาบาล ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ortho2

 

ortho1 ortho3