Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
microbiology

microbiology

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงานประชุมวิชาการและงานสถาปนา คณะแพทยศาสตร์

ครบรอบ 32 ปี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

              ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาคจุลฯ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น โดย อ.อำนาจ แพรัตกุล ได้รับ'"รางวัลอาจารย์พรีคลินิกดีเด่น" คุณสุดารัตน์ สอนดอนไพร ได้รับ"รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น" ผศ.ดร.นิตยา ไตรภิญโญภาพและอ.อำนาจ ได้รับรางวัล"อาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี " และอ.ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูลได้รับรางวัล "อาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี"

 

 

 

 

สัมมนาภาควิชาจุลชีววิทยา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ อ. อำนาจ แพรัตกุล ที่ได้รับรางวัล    "อาจารย์พรีคลินิกดีเด่น"       นางสาวสุดารัตน์ สอนดอนไพร ที่ได้รับรางวัล "พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น"    อ.อำนาจและผศ.ดร.นิตยา ไตรภิญโญภาพได้รับรางวัล "อาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี" อ.ดร.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล ได้รับรางวัล " อาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี "

 


 

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร

เรื่อง " คณะแพทยศาสตร์แห่งการพัฒนาตามเกณฑ์ WFME "

ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560

โรงแรมการ์เด้นส์คลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยาเหนือ      จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาได้เข้าร่วมโครงการอบรมดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถานเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมอัคคีภัย หลักสูตร ''การดับเพลิงขั้นต้น''

ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

   
     
     

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานลดโลกร้อน

ภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมทำบุญสัตว์ทดลอง

ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ณ วัดด่าน ถ.พระราม 3 กทม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วม โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศวเรื่อง “ตามล่าหาขุมทรัพย์การจัดการความรู้ (KM)” 

รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทย์ องครักษ์

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านพรีคลินิก

ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ

 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการได้ร่วมกันทำ KM เรื่อง '' การจัดการปัญหาด้านการเรียนการสอนพรีคลินิก''

 

 

 

 

Page 4 of 7