Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
microbiology

microbiology

        ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับโล่รางวัล เนื่องจากปฏิบัติงานครบ ๓๐ ปีและร่วมบรรยายในฐานะตัวแทนอาจารย์พรีคลินิกในธีม"ความรัก & ความฝันในวันสถาปนาคณะแพทย์ครบ ๓๓ ปี"  และผศ.ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัล "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2561 " จากเครือข่ายพัฒนาอาจารย์และองค์กรในสถาบันอุดมศุกษา (ควอท) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และ อาจารย์ ดร.ขวัญนันท์ นันทวิสัย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 

 

 

คณะแพทย์พรีคลินิก จัดงาน " big cleaning day "

ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์

โดยมี ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดี คณะแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 


 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาเข้าร่วม โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์

ประจำปี 2561

" เรื่อง การพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ " 

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท  จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมหัวข้อเรื่อง " Excellence service "

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ มศว

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

 

 

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 

 

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดกิจกรรม SWU-Mic ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

               นำโดย รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ประธานรายวิชา การติดเชื้อ (พพ 224) ร่วมกับอ.อำนาจ แพรัตกุล,

อ.อนิรุทธิ์ ลิ้มตระกูล เป็นผู้คิดค้นเกมส์และกิจกรรมต่างๆ และคณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยาที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

 

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดงานมุทิตาจิตให้กับ "อ.อำนาจ แพรัตกุล"

เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

 

 

 

 

คณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ มศว

ภาควิชาจุลชีววิทยา และบุคลากรคณะแพทย์ มศว เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา หล่อเทียนพรรษา

ณ ร่มอารามธรรมสถาน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สาขาของวัดตาดน้ำพุ (ต. คำด้วง อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี)

 เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ขอขอบคุณภาพจาก facebook: Sompoth Hualmanop

 

Page 3 of 7