Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
microbiology

microbiology

 

 

 

ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา แบบออนไลน์ด้วยระบบ Goolgle meet ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 

ภาพบรรยากาศแสนอบอุ่นในงานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2563 เมื่่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมภาควิชา คณะแพทย์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้แก่

"รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์" เนื่องจากปีนี้ท่านอาจารย์เกษียณอายุราชการ

ชื่องาน  " 60 's just u & me เวลาในเพลทแก้ว "

 

 

             ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญรัตน์ ลัดดา ที่ได้รับรางวัล "บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น กลุ่มสนับสนุนวิชาการ"  ในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี เมื่อวันที่

17 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


 

 

 

 

    ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ปริญญาเอกของ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

 

 

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงานโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 

ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7  คณะแพทยศาสตร์ มศว

 

 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงาน Big cleaning day (พรีคลินิก)

ในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมี รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เปิดงาน

58570655 858345981191803 7186508174961147904 n

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ

The united kingdom professional standard framwork (ukpsF) ในระดับ senior fellow

จากสถาบัน Higher education academy

เป็นรุ่นแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561-มกราคม 2562 ร่วมกับคณาจารย์อีก 4 ท่านในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ขอบคุณภาพจาก PRswu

ภาควิชาจุลชีวิทยาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 คณะแพทย์ มศว ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี 

 

 

 

Page 1 of 6