Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง “ตามล่าหาขุมทรัพย์การจัดการความรู้ (KM)”

Vote it
(0 votes)
Posted by  in: ภาพกิจกรรม

ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วม โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศวเรื่อง “ตามล่าหาขุมทรัพย์การจัดการความรู้ (KM)” 

รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทย์ องครักษ์

 

Last modified on Tuesday, 25 April 2017 14:04