Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
  • WELCOME TO MICROBIOLOGY

    ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ ปรสิตวิทยาการแพทย์ และอิมมูโนวิทยา ให้แก่นิสิตแพทย์ในระดับพรีคลินิก ระยะแรกมีสถานที่ทำการอยู่ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.ขจร เจริญศิริ ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาฯ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ชั้น 9อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชา ฯ

  • WELCOME TO microbiology

    พันธกิจ 1. จัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์และนิสิตคณะอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์ 2. มีการบริหารจัดการภาควิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร 3. พัฒนางานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ที่มีคุณภาพ 4. ให้บริการวิชาการด้านจุลชีววิทยาแก่สังคม 5. มีการประกันคุณภาพและระบบตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  • WELCOME TO MICROBIOLOGY

  • WELCOME TO MICROBIOLOGY

About US

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528
เพื่อรับผิดชอบ 
Read More >>


 

News & Event

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์
 ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์ ที่ได้รับตำแหน่...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รางวัลผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา พรีคลินิก อันดับที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รางวัลผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา พรีคลินิก อันดับที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้รางวัล "ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิช...

Read more

ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงานและเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัย และรักษาผู้ป่วย ร่วมจัดกิจกรรมแสดงผลงานและเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัย และรักษาผู้ป่วย
  ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการจัดกิจกรรมแสดงผ...

Read more

ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์ ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์
      ประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา แบบออนไลน์ด้วยระบบ Goolgle meet ครั้งที่ 6/2563...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดเลี้ยงปีใหม่ภาควิชา ประจำปี 2563 ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดเลี้ยงปีใหม่ภาควิชา ประจำปี 2563
ภาพบรรยากาศแสนอบอุ่นในงานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปี 2563 เมื่่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ภาควิชาจุลชีววิทยาจัดงานมุทิตาจิตแก่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ "รองศาสต...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญรัตน์ ลัดดา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญรัตน์ ลัดดา
             ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญรัตน์ ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ปริญญาเอกของ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอโปสเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ปริญญาเอกของ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอโปสเตอร์
    ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ปริญญาเอกของ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับร...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงานทำบุญสัตว์ทดลอง ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงานทำบุญสัตว์ทดลอง
ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงานโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคาร ที่ 23...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงาน BIG CLEANING DAY (พรีคลินิก) ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงาน BIG CLEANING DAY (พรีคลินิก)
ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงาน Big cleaning day (พรีคลินิก) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมี รศ.นพ.ไพโรจน์ จ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพด้า...

Read more