Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
  • WELCOME TO MICROBIOLOGY

    ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ ปรสิตวิทยาการแพทย์ และอิมมูโนวิทยา ให้แก่นิสิตแพทย์ในระดับพรีคลินิก ระยะแรกมีสถานที่ทำการอยู่ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.ขจร เจริญศิริ ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาฯ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ชั้น 9อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชา ฯ

  • WELCOME TO microbiology

    พันธกิจ 1. จัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์และนิสิตคณะอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์ 2. มีการบริหารจัดการภาควิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร 3. พัฒนางานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ที่มีคุณภาพ 4. ให้บริการวิชาการด้านจุลชีววิทยาแก่สังคม 5. มีการประกันคุณภาพและระบบตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  • WELCOME TO MICROBIOLOGY

  • WELCOME TO MICROBIOLOGY

About US

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528
เพื่อรับผิดชอบ 
Read More >>


 

News & Event

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญรัตน์ ลัดดา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญรัตน์ ลัดดา
             ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญรัตน์ ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ปริญญาเอกของ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอโปสเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ปริญญาเอกของ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอโปสเตอร์
    ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ปริญญาเอกของ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับร...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงานทำบุญสัตว์ทดลอง ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงานทำบุญสัตว์ทดลอง
ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงานโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคาร ที่ 23...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงาน BIG CLEANING DAY (พรีคลินิก) ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงาน BIG CLEANING DAY (พรีคลินิก)
ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมงาน Big cleaning day (พรีคลินิก) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมี รศ.นพ.ไพโรจน์ จ...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพด้า...

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ภาควิชาจุลชีวิทยาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมการนำระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมการนำระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน
ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วม "อบรมการนำระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน"  บรรยายโดย รศ.น...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหล่อเทียนเข้าพรรษา ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหล่อเทียนเข้าพรรษา
ภาควิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาหล่อเทียนและถวายเทีย...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในภาคที่ได้รับโล่รางวัลและตำแหน่งทางวิชาการ ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในภาคที่ได้รับโล่รางวัลและตำแหน่งทางวิชาการ
        ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้ร...

Read more

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในภาควิชา ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในภาควิชา
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ที่ได้รับรางวัล "อ...

Read more

โครงการ Big Cleaning Day โครงการ Big Cleaning Day
คณะแพทย์พรีคลินิก จัดงาน " big cleaning day " ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาค...

Read more