แบบสอบถามตัวชี้วัด เปิดให้ทำ 20/01/2565 ถึง 11/02/2565
แบบทดสอบวิสัยทัศน์ เปิดให้ทำ 27/01/2565 ถึง 11/02/2565

โปรดอ่านก่อนใช้งาน
- ควรใช้โปรแกรม Chrome หรือ Firefox ในการใช้งาน ห้ามใช้ Internet Explorer มิฉะนั้นคะแนนจะไม่บันทึก

Username และ Password ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ เป็นเลขประจำตำแหน่ง
- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เลขประจำตำแหน่ง XXX / XXXX
- พนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจำตำแหน่ง 7XXXX
- ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจำตำแหน่ง 7XXXX


ตรวจสอบชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
หากชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 โทร. 60224-6
หรือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 โทร. 60401-3 ก่อนเข้าทำ