Thursday, 01 23rd

Last update03:37:18 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานห้องสมุด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Fruit Shop Webmaster

วิสัยทัศน์

         ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี เน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้ ง่ายต่อการใช้งาน และมีบริการที่น่าประทับใจ

พันธกิจ

         เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ คณาจารย์ นิสิตและแพทย์ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างงานวิจัยให้คณาจารย์นิสิตแพทย์ 
ให้บริการวิชาการและสนับสนุนงานบริการของศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์

ภาระหน้าที่

Fruit Shop Webmaster

ภาระหน้าที่ของหน่วยงานห้องสมุด
         งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มีภาระหน้าที่เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ สอดคล้องตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย แบ่งหน่วยงานย่อย 3 หน่วยดังนี้

1.  หน่วยบริหารและวิชาการ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
         1.1  วางแผนและดำเนินงานขอจัดสรรงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ และสำนักหอสมุดกลาง
         1.2  ประสานงานและดำเนินงานในการจัดซื้อ – จัดหา ระหว่างห้องสมุดคณะ   
      แพทยศาสตร์ และสำนักหอสมุดกลาง
         1.3  จัดประชุมคณะกรรมการห้องสมุด เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงรายละเอียดใน
     การดำเนินการของห้องสมุด
         1.4  ควบคุมและชี้แจงงบประมาณที่ได้รับให้กับแต่ละภาควิชา
         1.5  ร่างจดหมายด้านการดำเนินงานและบริหารงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.  หน่วยพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห์สารสนเทศ
         2.1 งานจัดซื้อ - จัดหา
            2.1.1  ดำเนินการจัดหาเพื่อเสนอจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมและเป็นไปตามงบประมาณ
            2.1.2  ดูแลดำเนินการด้านการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อเสนอตามความเหมาะสมในการจัดซื้อให้กับห้องสมุด
            2.1.3  ดำเนินการจัดซื้อ- จัดหาตำราวารสารและฐานข้อมูลทางการแพทย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
            2.1.4  คัดเลือกหนังสือบริจาคเพื่อดำเนินการให้บริการ
            2.1.5  ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานภายใน-นอก ในการแลกเปลี่ยนวารสารและการยืมระหว่างห้องสมุด
            2.1.6  เชิญอาจารย์และนิสิตเพื่อการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
            2.1.7  คัดแยกเอกสารที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก-ภายใน เพื่อการให้บริการ
            2.1.8  ติดต่อE-mail กับหน่วยงานภายใน-ภายนอก รวมทั้งสำนักพิมพ์ต่างประเทศเพื่อตรวจสอบราคาวารสารและหนังสือวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
                - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมจาก  Horizon
                - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมใน Union Cataloging of Thailand
                - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมใน Ohio Link Library Catalog
                - วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือตามระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of medicine)
                - วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)
                - ตรวจสอบเลขผู้แต่งจากตารางเลขผู้แต่ง และ Cutter – Sanborn Table
                - กำหนดหัวเรื่องของหนังสือจากหัวเรื่องการแพทย์ภาษาไทย และ MEDICAL SUBJECT HEADINGS
                - เพิ่ม Item หนังสือ / หนังสือบริจาค
                - แก้ไขระเบียบบรรณานุกรม และระเบียนฉบับที่พบข้อมูลผิดพลาดให้ถูกต้อง โดยรับมาจากฝ่ายบริการยืม – คืนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                - รวบรวมรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ , วารสารอิเล็กทรอนิกส์ , ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ,  ตลอดจนรายชื่อเว็บไซต์ทางสาขาแพทย์ที่น่าสนใจ และจัดพิมพ์ลงแฟ้ม Medical Resources
                - เผยแพร่งานห้องสมุดผ่านเว็บไซต์  http://med.swu.ac.th/librarymd/
                -  ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน E-Books , E-Journals ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ 

3.  หน่วยบริการ
                -  บริการยืม – คืน หนังสือภาษาไทย – ภาษาต่างประเทศ
                -  บริการยืม – คืนวารสาร
                -  บริการยืม – คืนโสตทัศนวัสดุ
                -  บริการจัดหนังสือขึ้นชั้นพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการจัดชั้น
                -  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
                -  เก็บสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด
                -  เก็บสถิติการยืมหนังสือ  และวารสาร

                  อัตรากำลังในงานห้องสมุด  มีทั้งสิ้น  จำนวน 8 อัตรา ดังนี้
1.    บรรณารักษ์ชำนาญการ    ระดับ     8          จำนวน     1   อัตรา    (ข้าราชการ)
2.    บรรณารักษ์                   ระดับ     3          จำนวน     3   อัตรา    (พนักงานมหาวิทยาลัย)
3.    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ     3          จำนวน     1   อัตรา    (พนักงานมหาวิทยาลัย)
4.    พนักงานพิมพ์                ระดับ     3         จำนวน     1   อัตรา     (ลูกจ้างประจำ)
5.    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร           ระดับ     2         จำนวน     1   อัตรา    (พนักงานมหาวิทยาลัย)
6.    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด        ระดับ     2         จำนวน     1   อัตรา    (พนักงานมหาวิทยาลัย)

 

บุคลากร

admin

 01 arucha-resize60

 

รศ. นพ. อรุชา ตรีศิริโชติ

Assoc. Prof. Arucha Treesirichod, M.D. 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

 

 04 suthassanee

 นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ

Suthatsanee Sukprasert

หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา

 

 

 chayasinit

นางสาวชญาสินี ตั้งศรีมงคล

Chayasini Tangsrimongkhon

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์


Job Description

 Curriculum Vitae

 

 

 jaruwans

นางสาวจารุวรรณ สมนึก

Jaruwan Somnuk

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์


Job Description

 Curriculum Vitae

 

 

 prapatsornp

นางสาวประภัสสร พรหมจรรย์

Praphatsorn Prommajan

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์


Job Description

  Curriculum Vitae

 

 

samranj

นายสำราญ จำปาทอง

Sanran Jampathong

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์


Job Description

  Curriculum Vitae

 

 

tanaphats

นายธนภัทร ศรีถาพร

Tanapat Srithaporn

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Job Description

  Curriculum Vitae

 

 

suthepm

นายสุเทพ มั่นคง

Sutep Munkong

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


Job Description

  Curriculum Vitae

 

 

You are here: Home Home