Wednesday, 08 05th

Last update03:37:18 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานห้องสมุด

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล "Cambridge Core: Journals Online"

สำนักหอสมุดกลาง มศว ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล "Cambridge Core: Journals Online" ซึ่งให้บริการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของ Cambridge University Press หรือ Cambridge Journals Online (CJO) มากกว่า 380 ชื่อ และมากกว่า 1,000,000 บทความ ครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
**ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562**
 
 การเข้าใช้: 
1. เข้าใช้โดยตรงที่ https://www.cambridge.org/core/
หรือ 2. เข้าใช้ผ่านเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้ของสำนักหอสมุดกลางที่ https://bit.ly/2KCkTO6
 
 
กรณีเข้าใช้งานนอกเครือข่าย: 
1. เมื่อคลิกใช้งาน จะปรากฏ Popup เพื่อทำการเชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN หรือเชื่อมต่อโดยตรงที่ https://login.clvpn.swu.ac.th/login หรือ 
2. เชื่อมต่อ SWU VPN ได้ที่ http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=22
 
สอบถามเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งาน: 
- ประสานมิตร: เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 
โทร.02-6495443      
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           
- ห้องสมุดองครักษ์:  เคาน์เตอร์บริการทุกชั้น
โทร.026495000 ต่อ 21250-21256          
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         
You are here: Home Home ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล "Cambridge Core: Journals Online"