1.งานนำเสนอ Lean เวชนิทัศน์ 20 กพ.62  0 download-icon
2.KM งานกายภาพ 20  0 download-icon
3.Oral presentation (แบบประเมินความพึงพอใจด้วย QR CODE)  0 download-icon
4.การจัดการความรู้หน่วยงาน แผน  0 download-icon
5.แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ  0 download-icon
7.Infographic QA edit1  0 download-icon
8.KM งานคลังและพัสดุ 2562  0 download-icon
9.Lean2019_การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ แพทยสาสตร  0 download-icon