ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจาตาแหน่ง (2) 7-1050
สังกัดสานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
อัตราเงินเดือน 13,020 บาท
คลิกรายละเอียด

Sunday the 20th.