Thursday, 10 01st

Last update07:13:53 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานทรัพยากรบุคคล

ลาศึกษา ฝึกอบรม

1.หลักสูตรแนวปฏิบัติการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ download
2.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมถรรนะด้าน it ครั้งที่ 13  download
3.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม  download

กฏระเบียบข้อบังคับ

1.ระเบียบว่าด้วยการจ้างค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

 download
2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555  download
3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๖  download

การขอตำแหน่งวิชาการ62

รายละเอียดการขอตำแหน่งทางวิชาการ
บังคับ/ประกาศ/หนังสือเวียน/อื่น ๆ
images - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
images - ประกาศ  ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
images - คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
images - หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ
images -ข้อบังคับ พนักงาน มศว 2561
images -ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง สาขาวิชา พ.ศ.2561
แบบฟอร์ม
images - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
images - เอกสารรับรองภาระงานสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
images - ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินการสอนเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
images - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
images - สรุปเอกสารผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
images - บันทึกข้อความถึงคณบดีส่งผลงานให้คณะ ฯ
images - แบบรับรองวารสารทางวิชาการ
images - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 
images - ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินการสอน 
images - หน้าปกงานวิจัย
images - หน้าปกแผนการสอนรายหัวข้อ
images - หน้าปกหนังสือและตำรา หลายเรื่อง เล่าเดียวกัน
images - หน้าปกหนังสือและตำรา
images - หน้าปกเอกสารคำสอน
images - กจ 23
images - แบบจาก กจ
images - ตัวอย่างปกงานวิจัย
images - ตัวอย่างแผนการสอนรายหัวข้อ


ข้อตกลงขอใช้บริการ

งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
               เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการทางด้านการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนา การประเมินการธำรงรักษา และการให้สวัสดิการ แก่หน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วตามความประสงค์ของหน่วยงานและผู้ขอใช้บริการ งานทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มาขอใช้บริการต่อไป

ภาระหน้าที่

 

ภาระงานบุคลากร งานทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

areerut

นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล ตำแหน่งบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์

 

sirmanat

นางศรีมนัส สารพัฒน์ ตำแหน่งบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
4. สรรหากรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
5. สรรหาบุคลากรดีเด่น
6. ข้อมูลบุคลากรปฏิบัติงาน 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี
7. วินัย/ร้องทุกข์ สอบหาข้อเท็จจริง
8. หนังสือรับรองต่างๆ
9. รายงานข้อมูลการมาปฏิบัติงานสาย

rutchaneephon

นางรัชนีพร อุปไมย์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคลค
2. เลื่อนระดับสุงขึ้นและเปลี่ยนตำแหน่ง
3. เพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ และปรับเงินเดือนให้ได้ตามวุฒิ
4. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีและควบคุมงบประมาณงานทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นไปตามแผน
5. ทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์/ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และทุนอื่นๆ
6. หนังสือรับรองต้นสังกัด และลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศและต่างประเทศ
7. ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพื่อพูนความรู้ทางวิชาการ
8. ทำแผนและจัดทำโครงการและพัฒนาบุคลกร

pakonom

นางสาวภคมน เวชประสิทธิ์ ตำแหน่งบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สรรหาบุคลากรประเภทประจำสายสนับสนุนวิชาการ 
2. วิเคราะห์อัตรากำลังและขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท
4. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
      4.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะแพทยศาสตร์
      4.2 คณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานฯ
5. บำเหน็จ / บำนาญ ข้าราชการ
6. เกษียณอายุก่อนกำหนด
7. ต่ออายุราชการ
8. สอบหาทายาทบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชการ
10. สวัสดิการคณะแพทยศาสตร์
11. จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
12. เปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง
13. JD - JS

 

cattariya

นางสาวภัทรียา  วัฒนาวงศกร ตำแหน่งบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สรรหาบุคลากรประเภทวิชารและพนักงานรายวัน
2. ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3. โอน/ย้าย/ช่วยราชการ
4. การขอลาออกจากราชการ
5. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
6. ส่งบุตรบุคลากรเข้าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. รับนักศึกษาฝึกงาน
8. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9. ขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร

 

nuchjaree

นางสาวนุชรี อ่ำสัตยะ ตำแหน่งบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ลาไปต่างประเทศโดยใช้วันลาและไม่ถือเป็นวันลา
2. เชิญเป็นอาจารญ์พิเศษ วิทยากร กรรมการ ปฏิบัติภารกิจต่างๆ
3. เปลี่ยนแปลงประวัติบุคลากร
4. เสนอขออนุมัติให้บุคลากรไปประชุม / อบรม / และสัมมนา ทั้งหน่วยงานภายใน - ภายนอก
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย


IMG 1857

นางสาวแคทลียา  ศรประดิษฐ์  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจเช็คเสนอ การลงเวลามาปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบความพึงพอใจ
3. ประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย
4. ตรวจเช็ควันลา / ดูแลระบบการลาทุกประเภท
5. รายงานข้อมูลการลาทุกประเภท
6. ลากิจเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับเงินเดือน / ค่าจ้าง
7. จัดทำข้อมุลผ่านระบบ IT ของงานทรัพยากรบุคคล
8. ดูแล / จัดทำแฟ้มประวัติและค้นหาข้อมูลประวัติบุคลากร

  

wiwan

นางสาววิวรรณ ศรีวิจิตร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  รับ - ส่ง หนังสือ ภายใน,ภายนอกหน่วยงาน
2. จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ / ครุภัณฑ์ประจำปี
3. รับผิดชอบกิจกรรม 5ส งานทรัพยากรบุคคล
4. จัดทำวาระ - รายงานการประชุมงานทรัพยากรบุคคล
5. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทางระบบ E-Document
6. ดูแล / ปรับปรุง Website งานทรัพยากรบุคคล
7. ดูแล / รับผิดชอบการเสนอแฟ้มและทำสถิติรายงานประจำเดือน
8. กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการของงานต่างๆ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

บุคลากร

areerut

นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล
MRS.AREERAT  SRIVORAKUL

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคล
Position Human Resources
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

ประวัติย่อ (CV)

 

rutchaneephon

นางรัชนีพร อุปไมย์ 
MRS.RARCHANEEPRON  UPPMAI

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
Position  
 Human Resources
ช่วยราชการที่งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ประวัติย่อ (CV)

pakonom นางสาวภคมน เวชประสิทธิ์  
MS.PHAKHAMON  VEJPRASIT

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
Position  Human Resources
รักษาการแทนหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
ประวัติย่อ (CV)
 
sirmanat นางศุภรัศ สารพัฒน์  
MRS.SUPARAS  SARAPAT

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล      
Position  Human Resources
ประวัติย่อ (CV)
 cattariya
นางสาวภัทรียา  วัฒนาวงศกร  
MS.Pattareeya  Wattanawongsakorn

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
Position   Human Resources
ประวัติย่อ (CV)

nuchjaree

นางสาวนุชรี อ่ำสัตยะ
MS.NUTCHAREE  AMSUTTAYA
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
Position   Human Resources
ประวัติย่อ (CV)

wiwan 3

นางสาววิวรรณ ศรีวิจิตร
MS.VIWAN  SRIVIJIT
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
Position  General Practitioner
ประวัติย่อ (CV)

 IMG 1857

นางสาวแคทลียา  ศรประดิษฐ์
MS.KHATTALIYA  SORNPARDIT
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
Position  General Practitioner
ประวัติย่อ (CV)

 
You are here: Home Home