Thursday, 10 01st

Last update07:13:53 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ภาระหน้าที่

 

ภาระงานบุคลากร งานทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

areerut

นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล ตำแหน่งบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์

 

sirmanat

นางศรีมนัส สารพัฒน์ ตำแหน่งบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
4. สรรหากรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
5. สรรหาบุคลากรดีเด่น
6. ข้อมูลบุคลากรปฏิบัติงาน 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี
7. วินัย/ร้องทุกข์ สอบหาข้อเท็จจริง
8. หนังสือรับรองต่างๆ
9. รายงานข้อมูลการมาปฏิบัติงานสาย

rutchaneephon

นางรัชนีพร อุปไมย์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคลค
2. เลื่อนระดับสุงขึ้นและเปลี่ยนตำแหน่ง
3. เพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ และปรับเงินเดือนให้ได้ตามวุฒิ
4. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีและควบคุมงบประมาณงานทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นไปตามแผน
5. ทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์/ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และทุนอื่นๆ
6. หนังสือรับรองต้นสังกัด และลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศและต่างประเทศ
7. ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพื่อพูนความรู้ทางวิชาการ
8. ทำแผนและจัดทำโครงการและพัฒนาบุคลกร

pakonom

นางสาวภคมน เวชประสิทธิ์ ตำแหน่งบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สรรหาบุคลากรประเภทประจำสายสนับสนุนวิชาการ 
2. วิเคราะห์อัตรากำลังและขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ปรับฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท
4. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้
      4.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะแพทยศาสตร์
      4.2 คณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานฯ
5. บำเหน็จ / บำนาญ ข้าราชการ
6. เกษียณอายุก่อนกำหนด
7. ต่ออายุราชการ
8. สอบหาทายาทบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชการ
10. สวัสดิการคณะแพทยศาสตร์
11. จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
12. เปลี่ยนเงื่อนไขการจ้าง
13. JD - JS

 

cattariya

นางสาวภัทรียา  วัฒนาวงศกร ตำแหน่งบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สรรหาบุคลากรประเภทวิชารและพนักงานรายวัน
2. ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3. โอน/ย้าย/ช่วยราชการ
4. การขอลาออกจากราชการ
5. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
6. ส่งบุตรบุคลากรเข้าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. รับนักศึกษาฝึกงาน
8. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9. ขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร

 

nuchjaree

นางสาวนุชรี อ่ำสัตยะ ตำแหน่งบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ลาไปต่างประเทศโดยใช้วันลาและไม่ถือเป็นวันลา
2. เชิญเป็นอาจารญ์พิเศษ วิทยากร กรรมการ ปฏิบัติภารกิจต่างๆ
3. เปลี่ยนแปลงประวัติบุคลากร
4. เสนอขออนุมัติให้บุคลากรไปประชุม / อบรม / และสัมมนา ทั้งหน่วยงานภายใน - ภายนอก
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย


IMG 1857

นางสาวแคทลียา  ศรประดิษฐ์  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจเช็คเสนอ การลงเวลามาปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบความพึงพอใจ
3. ประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย
4. ตรวจเช็ควันลา / ดูแลระบบการลาทุกประเภท
5. รายงานข้อมูลการลาทุกประเภท
6. ลากิจเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับเงินเดือน / ค่าจ้าง
7. จัดทำข้อมุลผ่านระบบ IT ของงานทรัพยากรบุคคล
8. ดูแล / จัดทำแฟ้มประวัติและค้นหาข้อมูลประวัติบุคลากร

  

wiwan

นางสาววิวรรณ ศรีวิจิตร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  รับ - ส่ง หนังสือ ภายใน,ภายนอกหน่วยงาน
2. จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ / ครุภัณฑ์ประจำปี
3. รับผิดชอบกิจกรรม 5ส งานทรัพยากรบุคคล
4. จัดทำวาระ - รายงานการประชุมงานทรัพยากรบุคคล
5. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทางระบบ E-Document
6. ดูแล / ปรับปรุง Website งานทรัพยากรบุคคล
7. ดูแล / รับผิดชอบการเสนอแฟ้มและทำสถิติรายงานประจำเดือน
8. กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการของงานต่างๆ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

You are here: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน ภาระหน้าที่