Wednesday, 10 23rd

Last update07:51:48 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานทรัพยากรบุคคล

แบบบันทึกข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ KPI ครั้งที่ 1/2561

5879

- แบบฟอร์มพนักงานสายปฎิบัติการ

- แบบฟอร์มพนักงานสายวิชาการ         

 

You are here: Home Sample Data-Articles แบบบันทึกข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ KPI ครั้งที่ 1/2561