Sunday, 02 23rd

Last update03:00:46 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

การขอตำแหน่งวิชาการ

รายละเอียดการขอตำแหน่งทางวิชาการ
บังคับ/ประกาศ/หนังสือเวียน/อื่น ๆ
images - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
images - ประกาศ  ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
images - คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
 images - หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งวิชาการ
แบบฟอร์ม
images - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
images - เอกสารรับรองภาระงานสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
images - ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินการสอนเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
images - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
images - สรุปเอกสารผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
images - บันทึกข้อความถึงคณบดีส่งผลงานให้คณะ ฯ
images - แบบรับรองวารสารทางวิชาการ
images - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
อื่น ๆ
images - ข้อมูลของอาจารย์ผู้ขอรับการประเมินการสอน 
images - หน้าปกงานวิจัย
images - หน้าปกแผนการสอนรายหัวข้อ
images - หน้าปกหนังสือและตำรา หลายเรื่อง เล่าเดียวกัน
images - หน้าปกหนังสือและตำรา
images - หน้าปกเอกสารคำสอน
images - กจ 23
images - แบบจาก กจ
images - ตัวอย่างปกงานวิจัย
images - ตัวอย่างแผนการสอนรายหัวข้อ


You are here: Home การขอตำแหน่งทางวิชาการ