Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ยุทธศาสตร์ภาควิชา (Strategic)

การประชุมแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาประจำปี

         การประชุมแผน ยุทธศาสตร์ภาควิชาประจำปีของภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว เริ่มตั้งแต่ ปี 2549 และจัดทำต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีละครั้ง โดยจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม เนื่องจากต้องการให้มีการถ่ายทอดและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์และ ยุทธศาสตร์ของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาภาควิชาประจำปี ร่วมกับวางแผนการใช้ทรัพยากรและโครงการที่ได้จากเงินงบประมาณของทั้งจากคณะ และศูนย์การแพทย์ การจัดทำแผนการพัฒนาภาควิชานี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชา แพทย์ใช้ทุน พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกท่าน ทำให้ภาควิชาได้มองความเชื่อมโยงจากการบริการทางแพทย์ที่พัฒนาศักยภาพการบริ การ เพิ่มคลินิกเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช วัยทอง คลินิกมีบุตรยาก ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คลินิกนอกเวลา เพิ่มจำนวนผู้ป่วยคลอดและผู้ป่วยนรีเวช จนสามารถรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากปีละ 90 คน เป็น 120 คนและขอรับรองการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาได้ในปี 2551 ในด้านงานวิจัยภาควิชาได้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมวิจัยระหว่างอาจารย์ แพทย์และแพทย์ใช้ทุน 2 เรื่อง อาจารย์แพทย์กับหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 2 เรื่อง ห้องคลอด 1 เรื่อง หอผู้ป่วยหลังคลอด 1 เรื่อง สำหรับกิจกรรมโครงงานประจำปีทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ภาควิชาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์งานวันแม่แห่งชาติทุกปี โดยมีทั้งผู้เข้าร่วมและผู้จัดกิจกรรมที่มีจิตอาสาเพิ่ม ทั้งความร่วมมือจากในชุมชน ได้แก่โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ โรงเรียนองครักษ์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร(ฝ่ายประถม) คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์และจากนิสิตแพทย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ที่มาเข้า ร่วมและส่งเสริมรณรงค์ให้ศูนย์การแพทย์เป็นโรงพยาบาลสายใยครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันวางแผนการพัฒนาต่อเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ได้รับการเสนอจากทีมดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยชั้น 8 ที่จัดทำโครงการคุณแม่นักอ่าน ที่จัดหนังสือการตั้งชื่อลูก การดูแลและกระตุ้นพัฒนาการทารกไว้ให้ผู้รับบริการที่หอผู้ป่วยได้ยืมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ จัดโครงการมุมเติมเต็มสุขภาพ ที่ให้ผู้ป่วยและญาติที่นั่งรอหน้าหอผู้ป่วยได้อ่านและรู้จักดูแลสุขภาพด้วย ตนเอง จากการประชุมประจำปีนี้ ได้สร้างการเรียนรู้ของคณาจารย์และบุคลากร ให้ร่วมกันวางแผนทรัพยากรที่ได้รับมาอย่างมีประสิทธิภาพ