Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

KM ภาควิชา ฯ รอบ 1/2561

km-banner

การจัดการความรู้ของหน่วยงานภาควิชานิติเวชวิทยา 
หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) การประเมินอายุคลอดในการชันสูตรผ่าศพเด็กทารก”
วัน/เดือน/ปี ที่จัดการความรู้  วันอังคาร ที่ 9 มกราคม  2561  เวลา 13.00 – 15.00น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อเข้าร่วม KM นิติเวช 

 คลิกที่นี่