Monday, 10 25th

Last update06:53:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 ของงานคลัง (Click Here)

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย (Click Here)

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 (Click)

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560

- เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ 2560 (Click)

- เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2560 (Click)

You are here: Home Sample Data-Articles