Monday, 10 25th

Last update06:53:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์

ขอสำเนาบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอสำเนาบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (Click Here) 

การตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

การตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (Click Here)

 

การบริหาร มศว เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การบริหาร มศว เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  (Click Here)

กำหนดการส่งเอกสารค่า OT

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารการเบิกค่าตจอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  (Click Here)

You are here: Home Sample Data-Articles