Wednesday, 08 10th

Last update03:56:08 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

ภาระหน้าที่หน่วยงานคลัง

ภาระหน้าที่ของงานคลัง
           งานคลัง สานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มีภาระหน้าที่ในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ
การรับ – จ่าย และขอเบิกจ่ายเงิน และการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบ่งหน่วยงานย่อย 4 หน่วยดังนี้

1. หน่วยงบประมาณ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำคำขอจัดสรรเงินงบประมาณของหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปี และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • ควบคุมการใช้งบประมาณทุกแผนงานทุกงานและทุกหมวดรายจ่ายของคณะ
 • จัดทำทะเบียนคุมการใช้งบประมาณของคณะ ของแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน
 • ผูกพันการใช้งบประมาณ ตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ
 • เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ
 • ขอเงินประจางวด
 • ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ และการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ
 • ขอกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี และขอขยายเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ
 • รายงานเงินเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปี
 • รายงานผลการใช้งบประมาณของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานประจาเดือน/ไตรมาส
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายเดือน/ไตรมาส/รายปี
 • รายงานผลการตัดโอนงบประมาณภาควิชา/หน่วยงานเข้าค่าบริหารส่วนกลางประจำไตรมาสเสนอที่ประชุมประจำคณะ
 • สรุปรายงานผลการใช้งบประมาณของคณะประจำปี

2. หน่วยการเงิน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ  

 • รับ – จ่ายเงิน
 • นำฝาก – ถอนเงินฝากธนาคาร
 • นำฝาก – ถอนเงินฝากกองคลัง
 • รับ – จ่ายเงินทดรองจ่าย และเงินยืม
 • ตรวจเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
 • จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทำหน้าใบสาคัญ และใบเบิกเงิน
 • รวบรวมใบสาคัญ และส่งใช้ใบสาคัญต่าง ๆ
 • รายงานยอดเงินคงเหลือประจำวัน
 • รายงานทะเบียนเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง
 • รายงานใบสาคัญเงินทดรองจ่ายประจำเดือน
 • รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี
 • รายงานการทดรองจ่ายเบิกจากกองคลังประจำปี

3. หน่วยบัญชี ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกบัญชีเงินสด การรับ – จ่ายเงินประจำวัน
 • บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำใบโอน และเอกสารแทนตัวเงินทางบัญชี
 • จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
 • จัดทาสมุดทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ
 • ตรวจสอบยอดบัญชีเงินประเภทต่าง ๆ
 • จัดทางบทดลอง งบรายได้ – รายจ่าย
 • จัดทำรายงานการเงิน และงบเดือนเงินรายได้
 • เก็บรวบรวมเอกสารทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ
 • จัดส่งงบเดือน และรายงานการเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง

 

4. หน่วยเงินรายได้ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับ – จ่ายเงินรายได้ของคณะ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 • นำส่ง – ถอนเงินฝากกองคลัง และเงินฝากธนาคาร
 • ควบคุมการใช้รายได้ทุกแผนงานทุกงานและทุกหมวดรายจ่ายของคณะ
 • จัดทาทะเบียนคุมการใช้เงินรายได้ของคณะและเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรต่างๆ
 • ผูกพันการใช้งบรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรม ฯ ตรวจสอบ และรายงานการใช้งบประมาณ
 • ตรวจสอบเอกสารใบสาคัญต่าง ๆ ทางการเงินของเงินรายได้คณะ และของเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 • ทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน หน้างบใบสาคัญการขอเบิกเงินรายได้
 • การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการขอใช้เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 • การขอกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 • การของบเพิ่มเติมกลางปี
 • ตรวจสอบและควบคุมเงินรายได้สะสมของคณะ
 • การจัดทางบรายรับ – รายจ่ายเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ
 • ควบคุมการใช้เงินรายได้ ทุกประเภทและทุกหมวดรายจ่าย เงินรายได้คณะ และเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์
 • ผูกพันการใช้เงินรายได้ ตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้เงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้เงิน
 • จัดทำรายได้คงเหลือประจำเดือน ไตรมาส และสรุปรายงานประจำปี
 • จัดทางบทดลอง รายงานการรับ – จ่ายประจำเดือน ของเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 • จัดทางบดุล งบกำไรขาดทุน งบรายงานฐานะทางการเงิน ของเงินรายได้โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 

อัตรากำลังในงานคลัง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 5 อัตรา ดังนี้

        1. นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
        2. นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
        3. นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
        4. นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
        5. นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

You are here: Home เกี่ยวกับหน่วยงาน ภาระหน้าที่งานคลัง