Monday, 10 25th

Last update06:53:57 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์

การพิมพ์หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ผ่านหน้าเว็ปไซต์

5 ขั้นตอน การพิมพ์หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ผ่านหน้าเว็ปไซต์ https://ess.swu.ac.th (* กรณีที่ใช้อินเตอร์เน็ต หรือเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องเปิดใช้งาน VPN ก่อนเสมอ)

Scan

Scan01

 

You are here: Home Sample Data-Articles การพิมพ์หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ผ่านหน้าเว็ปไซต์